“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.”

Frank Smith

Učitelia:

Mgr. Ľudmila Cvičková

(ANJ-GEG)

Mgr. Art. Petra Fábiková

(ANJ)

Mgr. Jana Gambošová

(ANJ – SPJ)

Mgr. Lucia Hrúzová

(ANJ-SPJ)
vedúca PK

Mgr. Imrich Milo

(ANJ-DEJ-GEG)
zástupca pre technicko – ekonomickú činnosť

Mgr. Janka Mládenková

(ANJ-SJL)
koordinátorka medzinárodných aktivít a certifikovaných meraní

Mgr. Marta Pirchalová

(ANJ-FRJ)

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk sa na našej škole vyučuje ako druhý povinne voliteľný jazyk. No to neznamená, že je na druhej koľaji. Žiaci majú možnosť komunikovať v angličtine nielen počas vyučovacích hodín, ale aj počas rôznych školských súťaží, debát, modelových zasadnutí OSN, zahraničných pobytov v partnerských školách a pri práci na medzinárodných projektoch.

Na začiatku prvého ročníka žiaci píšu vstupný test z angličtiny, na základe ktorého sú rozdelení do skupín. Vo vyšších ročníkoch je možnosť vybrať si voliteľný predmet Konverzácie v anglickom jazyku, na ktorých sa pripravia na úspešné zvládnutie ústnej časti maturitnej skúšky. Po piatich rokoch štúdia si žiaci môžu zvoliť vykonať maturitnú skúšku z tohto cudzieho jazyka na úrovniach B1 alebo B2.

ĎALŠIE CUDZIE JAZYKY

Vo vyšších ročníkoch si žiaci môžu zvoliť tretí cudzí jazyk vo forme semináru. Výber je rôzny, najčastejšie sa do ponuky dostávajú španielsky jazyk (pre francúzsku sekciu), francúzsky jazyk (pre španielsku sekciu), nemecký jazyka a ruský jazyk.

KĽÚČOVÉ AKTIVITY

ŽilinaMUN