Kľúčové aktivity:

 • ponuka voliteľných predmetov Konverzácia v anglickom jazyku pre 4. a 5. ročník
 • ZAMUN – mendzinárodná simulácia zasadnutia OSN v anglickom jazyku
 • medzinárodné MUN konferencie (Poľsko, Maďarsko, Luxembursko, Švédsko, India)
 • Zahraničné exkurzie (Londýn)
 • organizácia školského kola Olympiády v anglickom jazyku
 • ponuka konverzačných krúžkov a  krúžkov pre začiatočníkov
 • Súťaž mladých prekladateľov
 • Juvenes Translatores

Ciele vyučovania:

V anglickom jazyku sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 2 hodiny. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu v oblasti všetkých jazykových činností a stratégií:

 • Počúvanie s porozumením
 • Čítanie s porozumením
 • Ústny prejav
 • Písomný prejav
 • Ústna interakcia
 • Písomná interakcia

2. ročník
Rodina a spoločnosť, náš domov, ľudské telo, starostlivosť o zdravie, človek a príroda, voľný čas a záľuby, výživa a zdravie, uprostred multikultúrnej spoločnosti, odievanie a móda, šport nám, my športu, obchod a služby, krajiny, mestá a miesta, kultúra a umenie, človek a spoločnosť, komunikácia, mládež a jej svet, profesia a pracovný život, veda a technika v službách ľudstva, krajina, ktorej jazyk sa učím

3. ročník
Rodina a spoločnosť, náš domov, človek na cestách, vzdelávanie a práca, človek a príroda, voľný čas a záľuby, uprostred multikultúrnej spoločnosti, obchod a služby, krajiny, mestá a miesta, kultúra a umenie, človek a spoločnosť, komunikácia, mládež a jej svet, profesia a pracovný život, veda a technika v službách ľudstva, vzory a ideály, krajina, ktorej jazyk sa učím

4. ročník
Rodina a spoločnosť, náš domov, ľudské telo, starostlivosť o zdravie, človek na cestách, vzdelávanie a práca, človek a príroda, voľný čas a záľuby, výživa a zdravie, uprostred multikultúrnej spoločnosti, odievanie a móda, šport nám, my športu, obchod a služby, krajiny, mestá a miesta, kultúra a umenie, človek a spoločnosť, komunikácia, mládež a jej svet, profesia a pracovný život, veda a technika v službách ľudstva, vzory a ideály, Slovensko, krajina, ktorej jazyk sa učím

5. ročník
Rodina a spoločnosť, ľudské telo, starostlivosť o zdravie, človek na cestách, vzdelávanie a práca, človek a príroda, voľný čas a záľuby, výživa a zdravie, uprostred multikultúrnej spoločnosti, odievanie a móda, šport nám, my športu, obchod a služby, krajiny, mestá a miesta, kultúra a umenie, človek a spoločnosť, komunikácia, mládež a jej svet, profesia a pracovný život, veda a technika v službách ľudstva, vzory a ideály, Slovensko, krajina, ktorej jazyk sa učím