Cieľom telesnej a športovej výchovy je: 

 • podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, 
 • podporovať pozitívny vzťah k telesnej a športovej výchove, k pohybovým aktivitám a športu, 
 • podporovať aktivitu a kreativitu pri pohybových aktivitách, 
 • kultivovať pohybový prejav s akcentom na správna držanie tela, 
 • osvojiť si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím, 
 • vedieť aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti, 
 • vedieť zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných, 
 • rozumieť vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii športových činností, 
 • osvojiť si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia  
 • získať zručnosti poskytnutia prvej pomoci, racionálne jednať pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia. 

Kľúčové aktivity: 

 • športové súťaže, 
 • krúžky (fitnes – kondičné posilňovanie, frisbee, lezenie – bouldering), 
 • lyžiarsky kurz,  
 • letný kurz pohybových aktivít a športov v prírode, 
 • účelové cvičenia (OŽZ), kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ). 

Telesná počas online vyučovania

Telesná výchova