Milí rodičia, milé študentky a milí študenti, 

zverejňujeme základné údaje k novému školskému roku. Veríme, že ho spoločne zvládneme. Bude to zas náročný rok s novými výzvami, ale dúfame, že nielen pandemickými. Budeme radi, keď sa vrátime k prezenčnému vyučovaniu, radi by sme dokončili projekty s našimi zahraničnými partnermi v podobe výmen, študentských mobilít a ďalších aktivít. Podľa informácií z ministerstva školstva sa v tomto školskom roku nepočíta s plošným zatváraním škôl. V prípade, že sa objaví pozitívny prípad na Covid, do karantény pôjde celá trieda, príp. jej časť podľa rozhodnutia RUVZ.  

 

2.9. 2021 – nástup do školy a slávnostné otvorenie školského roka v triedach. Príchod do školy je naplánovaný v nasledovných časových intervalov:
 

 1. ročník – 8:00 – 8:15 (do tried) 
 2. ročník – 8:15 – 8:30 (do tried) 
 3. ročník – 8:30 – 8:45 (do tried) 
 4. ročník – 8:45 – 9:00 (do tried) 
 5. ročník – 9:00 – 9:15 (do tried)

Vyhlásenie o bezpríznakovosti:
Pred nástupom do školy (pred 2.9.) je nevyhnutné, aby rodičia alebo plnoletí žiaci poslali vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage, alebo doniesli podpísané tlačivo. 
Tlačivo nájdete tu:
https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx
Postup pre odovzdanie tlačiva v programe EduPage tu: 

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1567/u1594/u2462 

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má v zásade 2 možnosti: 

 1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),
  2. poslaťscan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom. 

Plnoletý žiak si vypíše tlačivo pred vstupom do budovy školy. 

Ranný filter bude naďalej pokračovať, takže pri vstupe Vám odmeriame teplotu a vydezinfikujete si ruky. 

ROR:
Prosíme všetkých žiakov i návštevníkov školy, aby dodržiavali základné protipandemické opatrenia: 

 • RÚŠKO – je povinné nosiť všade v interiéri školy 
 • ODSTUP – vyhýbajte sa zbytočnému blízkemu kontaktu 
 • RUKY – pri vstupe a priebežne v budove si dezinfikujte ruky 

Tešíme sa na stretnutia v škole.  


Príhovor predsedníčky OZ

Občianske združenie GBZA, ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina

Vážení rodičia a priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov (podiel zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov) nášmu občianskemu združeniu. V roku 2020 naše OZ od Vás takto získalo, z daní zaplatených v roku 2019 3288,21 Eur. Ďakujeme aj v mene OZ, aj v mene školy.

Občianske združenie použilo tieto finančné prostriedky na podporu vzdelávania a rozvoj mimoškolských aktivít študentov našej školy (nákup pomôcok nad rámec rozpočtu školy, podpora účasti žiakov školy na domácich a zahraničných on-line podujatiach, odmeňovanie žiakov za výborné výsledky v štúdiu a na súťažiach, úrazové poistenie všetkých žiakov, vydanie Školskej Ročenky…). Aj týmto spôsobom sme spoločne prispeli k rozvoju a pozitívnym výsledkom školy a tým aj jej študentov.

Vážení rodičia, je vecou slobodného zváženia každého darcu, koho obdaruje. V prípade ak sa rozhodnete pre naše/Vaše občianske združenie, bude to v prospech hlavne Vašich detí.

Potrebné tlačivo pre zamestnanca a postup pre fyzickú alebo právnickú osobu nájdete na webovej stránke školy v sekcii pre rodičov a pripájame ho aj v emaily.

v Žiline 22.02 2020

Bibiána Buková
predsedníčka OZ GBZA

Údaje o prijímateľovi
Názov: Občianske združenie GBZA Sídlo: Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42348854

1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. 4. Vyplńte pozorne pozorne celé Vyhlásenie viď príloha.

5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup pre poukázanie 2% daní za rok 2020 pri podaní daňového priznania FO:

1. Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov: Občianske združenie GBZA Sídlo: Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina Právna forma: Občianske združenie Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42348854

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

4. Riadne vyplnené daňové priznanie***
a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na daňový úrad: Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina (- adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup pre právnickú osobu:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

· V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

· Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

· Údaje o prijímateľovi
Názov: Občianske združenie GBZA
Sídlo: Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42348854

· Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4a). Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4b). Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Často kladené otázky:

Kto je zriaďovateľ Gymnázia bilingválneho?

Bilingválne gymnázia sú zriaďované príslušným okresným úradom a patria pod ministerstvo vnútra. Naša škola ako jediná na slovensku má uzavreté dve medzinárodné zmluvy a dve jazykové sekcie.

Čo znamená bilingválne štúdium?

Podľa platnej legislatívy musia bilingválne školy splniť isté kritériá (počet hodín vyučovaných bilingválne). V prvom ročníku je prevažná časť hodín venovaná výučbe jazyka sekcie (francúzsky alebo španielsky), aby boli žiaci schopní pokračovať v bilingválnom vzdelávaní vo vyšších ročníkoch. Vyučovanie v predmetoch biológia, chémia, fyzika, matematika je zabezpečené dvojjazyčne – v slovenskom jazyku a jazyku sekcie. Žiaci ukončujú štúdium maturitou na úrovni C1 podľa medzinárodných zmlúv a môžu tak získať základnú či odbornú štátnu jazykovú skúšku, ako i medzinárodné certifikáty.

Aké certifikáty môže počas štúdia získať študent GBZA?

– Žiak francúzskej sekcie maturuje v predmete francúzsky jazyk a literatúra na jazykovej úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). V prípade požiadania získava základnú štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2, v prípade úspešnej maturitnej skúšky v prírodovednom predmete vo francúzskom jazyku a úspešného absolvovania písomnej časti jazykovej skúšky na našej škole získava odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1. Okrem toho môže požiadať o preskúšanie na získanie medzinárodných certifikátov DELF a DALF.
– Žiak španielskej sekcie maturuje v predmete španielsky jazyk, literatúra a kultúra na jazykovej úrovni C1 SERR. V prípade požiadania získava základnú štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2, v prípade úspešnej maturitnej skúšky v prírodovednom predmete v španielskom jazyku a úspešného absolvovania písomnej časti jazykovej skúšky na našej škole získava odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1. Za predpokladu úspešnej maturity z prírodovedného predmetu v španielčine môže zároveň požiadať o titul španielskeho maturanta a získať „TÍTULO DE BACHILLER“. Gymnázium bilingválne je centrom skúšok na získanie medzinárodného jazykového certifikátu zo španielskeho jazyka DELE na úrovniach A1 až C2. Zároveň poskytujeme žiakom mladším ako 17 rokov možnosť získať diplom DELE ESCOLAR na úrovni A1 a A2/B1.

Akým spôsobom môžu rodičia komunikovať so zahraničnými učiteľmi?

Osobne – ak si vopred dohodnete prostredníctvom EDU page stretnutie. Žiaden z lektorov na GBZA nemá problém komunikovať v anglickom jazyku (niektorí aj v slovenskom jazyku). V prípade potreby ochotne pomôžu slovenskí učitelia jazykov.

Prostredníctvom Edu page – dostanete sa sem cez prístupové heslo, ktoré Vám bolo vygenerované.

Konzultácie – oficiálne termíny bývajú v novembri a apríli.

Je podmienkou štúdia na bilingválnej škole znalosť jedného z jazykov sekcie?

Nie. Podmienkou je ukončenie aspoň 8. ročníka základnej školy a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok formou psychologického testu. Treba sa však pripraviť na výrazne intenzívnu jazykovú prípravu v prvom ročníku.

Ako sa dostanem k známkam svojho dieťaťa?

Agenda Gymnázia bilingválneho je online prístupná všetkým rodičom. Prostredníctvom EDu page, po vložení vygenerovaného prístupového hesla, môžete sledovať hodnotenie i dochádzku svojho dieťaťa.

Prečo moje dieťa (prvák) zrazu nosí domov zlé známky, keď doteraz mal samé jednotky bez učenia?

Inteligentné deti môžu zvládať základnú školu bez učenia, no tento zlozvyk je prvou výraznou výzvou štúdia bilingválneho. Prechod zo základnej školy na strednú je sám o sebe zložitý proces spojený s veľkými zmenami. V prípade bilingválneho štúdia je to ešte ťažšie, žiaci sa učia cudzí jazyk 20 hodín týždenne, mnohí prichádzajú na školu síce so štúdijnými predpokladmi avšak bez štúdijných návykov. Počiatočné problémy spravidla do niekoľkých týždňov odznejú a žiaci si za pomoci učiteľov nájdu vlastnú cestu, ako štúdium zvládnuť.

Do akého času by mal učiteľ po analýze opravenej písomky zapísať známky na Edu page?

Podľa metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl do 14 dní.

Aktuálne udalosti:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE GBZA

SPOLUPRÁCA:

Aktuálne hľadáme odborníkov v oblasti

Poisťovníctva
Architektúry