OBČIANSKE ZDRUŽENIE GBZA


Príhovor predsedníčky OZ

Vážení rodičia,

v mene občianskeho združenia GBZA a najmä študentov gymnázia Vám chceme poďakovať za Vašu doterajšiu spoluprácu. Súhlasíte so mnou, že chceme pomôcť vytvoriť lepšiu budúcnosť pre naše deti, naše mesto a krajinu.

Občianske združenie GBZA, ktorého členmi ste aj Vy, pomáha spolu s pedagogickým zborom nášho gymnázia vytvoriť podmienky na kvalitné vzdelávanie našich detí a rozvíjať aj ich mimoškolské aktivity. Rada rodičov občianskeho združenia nielen hospodári s Vašimi dobrovoľnými príspevkami, ale najmä zastupuje názory Vás – rodičov. Jednotliví zástupcovia tried v Rade rodičov majú k dispozícií nielen rozpočet RR na aktuálny šk. rok, ale aj konkrétne podklady k čerpaniu rozpočtu. Stretnutia rady rodičov sú nielen pre zástupcov jednotlivých tried, ale pre všetkých rodičov, ktorí si nájdu čas a dobrovoľne prispejú k rozvoju školy, veď komunikácia je základ riešenia každého problému a hlavne sú to naše deti, ich život a budúcnosť.

V Žiline 14.03.2018

doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
Predseda Rady rodičov GBZA


Občianske združenie GBZA, ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina

Vážení rodičia a priatelia,

obraciame sa na Vás  s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov (podiel zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov) nášmu občianskemu združeniu. V roku 2019 naše OZ od Vás takto získalo, z daní zaplatených v roku 2018  4522,22 Eur. Ďakujeme aj v mene OZ, aj v mene školy.

Občianske združenie použilo tieto finančné prostriedky na podporu vzdelávania a rozvoj mimoškolských aktivít študentov našej školy (nákup pomôcok nad rámec rozpočtu školy, podpora účasti žiakov školy na domácich a zahraničných školských podujatiach, odmeňovanie žiakov za výborné výsledky v štúdiu a na súťažiach, úrazové poistenie všetkých žiakov, vydanie  Školskej Ročenky…). Aj týmto spôsobom sme spoločne prispeli k rozvoju a pozitívnym výsledkom  školy a tým aj jej študentov.

 

Vážení rodičia, je vecou slobodného zváženia každého darcu, koho obdaruje. V prípade ak sa rozhodnete pre naše/Vaše občianske združenie, bude to v prospech hlavne Vašich detí.

Potrebné tlačivo pre zamestnanca a postup pre fyzickú alebo právnickú osobu nájdete na webovej stránke školy v sekcii pre rodičov a pripájame ho aj v emaily.

v Žiline 7.2. 2020

Bibiána Buková
predsedníčka OZ GBZA

Údaje o prijímateľovi
Názov: Občianske združenie GBZA
Sídlo: Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42348854

SPOLUPRÁCA:

Aktuálne hľadáme odborníkov v oblasti

Poisťovníctva
Architektúry

Otázky a pripomienky (kontaktný formulár pre vedenie školy)

Často kladené otázky:

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

Kto je zriaďovateľ Gymnázia bilingválneho?

Bilingválne gymnázia sú zriaďované príslušným okresným úradom a patria pod ministerstvo vnútra. Naša škola ako jediná na slovensku má uzavreté dve medzinárodné zmluvy a dve jazykové sekcie.

Čo znamená bilingválne štúdium?

Podľa platnej legislatívy musia bilingválne školy splniť isté kritériá (počet hodín vyučovaných bilingválne). V prvom ročníku je prevažná časť hodín venovaná výučbe jazyka sekcie (francúzsky alebo španielsky), aby boli žiaci schopní pokračovať v bilingválnom vzdelávaní vo vyšších ročníkoch. Vyučovanie v predmetoch biológia, chémia, fyzika, matematika je zabezpečené dvojjazyčne – v slovenskom jazyku a jazyku sekcie. Žiaci ukončujú štúdium maturitou na úrovni C1 podľa medzinárodných zmlúv a môžu tak získať základnú či odbornú štátnu jazykovú skúšku, ako i medzinárodné certifikáty.

Aké certifikáty môže počas štúdia získať študent GBZA?

– Žiak francúzskej sekcie maturuje v predmete francúzsky jazyk a literatúra na jazykovej úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). V prípade požiadania získava základnú štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2, v prípade úspešnej maturitnej skúšky v prírodovednom predmete vo francúzskom jazyku a úspešného absolvovania písomnej časti jazykovej skúšky na našej škole získava odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1. Okrem toho môže požiadať o preskúšanie na získanie medzinárodných certifikátov DELF a DALF.
– Žiak španielskej sekcie maturuje v predmete španielsky jazyk, literatúra a kultúra na jazykovej úrovni C1 SERR. V prípade požiadania získava základnú štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2, v prípade úspešnej maturitnej skúšky v prírodovednom predmete v španielskom jazyku a úspešného absolvovania písomnej časti jazykovej skúšky na našej škole získava odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1. Za predpokladu úspešnej maturity z prírodovedného predmetu v španielčine môže zároveň požiadať o titul španielskeho maturanta a získať „TÍTULO DE BACHILLER“. Gymnázium bilingválne je centrom skúšok na získanie medzinárodného jazykového certifikátu zo španielskeho jazyka DELE na úrovniach A1 až C2. Zároveň poskytujeme žiakom mladším ako 17 rokov možnosť získať diplom DELE ESCOLAR na úrovni A1 a A2/B1.

Akým spôsobom môžu rodičia komunikovať so zahraničnými učiteľmi?

Osobne – ak si vopred dohodnete prostredníctvom EDU page stretnutie. Žiaden z lektorov na GBZA nemá problém komunikovať v anglickom jazyku (niektorí aj v slovenskom jazyku). V prípade potreby ochotne pomôžu slovenskí učitelia jazykov.

Prostredníctvom Edu page – dostanete sa sem cez prístupové heslo, ktoré Vám bolo vygenerované.

Konzultácie – oficiálne termíny bývajú v novembri a apríli.

Je podmienkou štúdia na bilingválnej škole znalosť jedného z jazykov sekcie?

Nie. Podmienkou je ukončenie aspoň 8. ročníka základnej školy a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok formou psychologického testu. Treba sa však pripraviť na výrazne intenzívnu jazykovú prípravu v prvom ročníku.

Ako sa dostanem k známkam svojho dieťaťa?

Agenda Gymnázia bilingválneho je online prístupná všetkým rodičom. Prostredníctvom EDu page, po vložení vygenerovaného prístupového hesla, môžete sledovať hodnotenie i dochádzku svojho dieťaťa.

Prečo moje dieťa (prvák) zrazu nosí domov zlé známky, keď doteraz mal samé jednotky bez učenia?

Inteligentné deti môžu zvládať základnú školu bez učenia, no tento zlozvyk je prvou výraznou výzvou štúdia bilingválneho. Prechod zo základnej školy na strednú je sám o sebe zložitý proces spojený s veľkými zmenami. V prípade bilingválneho štúdia je to ešte ťažšie, žiaci sa učia cudzí jazyk 20 hodín týždenne, mnohí prichádzajú na školu síce so štúdijnými predpokladmi avšak bez štúdijných návykov. Počiatočné problémy spravidla do niekoľkých týždňov odznejú a žiaci si za pomoci učiteľov nájdu vlastnú cestu, ako štúdium zvládnuť.

Do akého času by mal učiteľ po analýze opravenej písomky zapísať známky na Edu page?

Podľa metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl do 14 dní.