Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov

„Fabricando fabri fimus“

Členovia PK:

Mgr. Ivana Horecká

občianska náuka, spoločenskovedný seminár
I.
kvalifikačná skúška

Mgr. Mária Beňušová

geografia
I.
kvalifikačná skúška

Violeta Marín Roldán

geografia v španielskom jazyku, umenie a kultúra v španielskom jazyku 

Mgr. Juraj Ferko

dejepis, seminár z dejepisu
II.
kvalifikačná skúška

Mgr. Martin Benikovský, PhD.

občianska náuka, spoločenskovedný seminár 
II. kvalifikačná skúška

Mgr. Patrícia Sabová

občianska náuka

Mgr. Dana Markušová

dejiny umenia 

Ing. Veronika Olexová, PhD.

seminár z ekonómie, občianska náuka 

Berquin Aldrick Jean René

geografia vo francúzskom jazyku, umenie a kultúra vo francúzskom jazyku 

Mgr. Viktor Tanító (rodičovská dovolenka)

občianska náuka, seminár z ekonómie
I.
kvalifikačná skúška

Obligatórne predmety:

dejepis – občianska náuka – geografia – umenie a kultúra (druhý vyučovací jazyk) – geografia (druhý vyučovací jazyk)

Fakultatívne predmety:

seminár z dejepisu – spoločenskovedný seminár – dejiny umenia – seminár z ekonómie 

Ciele – vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

Hlavný cieľ – kvalitou vyučovacieho procesu synergicky pripraviť žiakov na maturitné skúšky a budúce štúdium na univerzite

Parciálne ciele:

 • orientovať sačase a priestore
 • získať základnú schopnosť a zručnosť poznať historický materiál
 • získať základné vedomostí z oblasti historických faktov
 • pochopiť príčiny a dôsledky historických udalostí
 • vedieť čítať a interpretovať historické mapy, obrázky, fotografie, tabuľky
 • osvojiť si normy spoločenského správania a občianskeho spolužitia
 • rešpektovať hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov
 • vedieť pracovať s informáciami o Slovenskej republike a o Zemi ako celku
 • porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek
 • porozumieť a rozvíjať čítanie a interpretáciu obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov ako prostriedkov geografie
 • rozvíjať podnikateľské zručnosti spracúvaním projektov
 • vedieť zvládnuť bežné situácie v osobnom a občianskom živote
 • nájsť vlastné miesto a rolu v spoločnosti
 • vedieť získať orientáciu o aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky a vo svete
 • pochopiť podstatu demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávať protiprávne konanie a uvedomiť si jeho dôsledky
 • rozvíjať schopnosť kultivovaného vyjadrovania vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovania
 • budovať úctu k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam
 • pochopiťrešpektovať kultúrnu diverzitu sveta
 • budovať kladný vzťah k všetkým humánnym a demokratickým hodnotám
 • rešpektovať hodnotovú a názorovú pluralitu
 • poznať filozofický a ideový vývoj v Európe a vo svete

Kľúčové mimo-vyučovacie aktivity:

 • zabezpečovať besedy s vybranými osobnosťami politického, ekonomického života a ekologického prostredia
 • ponúkať exkurzie(geografia, dejepis, občianska náuka)
 • zapájať žiakov v čo najväčšej miere do súťaží:
  • Stredoškolská odborná činnosť
  • Olympiáda ľudských práv
  • Mladý Európan
  • Mladý digitálny Európan
  • Geografická olympiáda
  • Debatná liga
  • Finančná olympiáda
  • Generácia Euro
  • Olympiáda o Európskej únii
  • Filozofická olympiáda
  • Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR
  • Daj NATO
  • To si píš
  • FRACModelový európsky parlament vo francúzskom jazyku

Medzinárodné projekty

 • Rozhoduj o Európe
 • Europrojekt – odborná príprava žiakov
 • Modelové zasadnutia OSN – odborná príprava žiakov
Učebňa spoločenských predmetov
Učebňa spoločenských predmetov
Debata
Debata
Model United Nations
Model United Nations
Daj NATO
Daj NATO
MEP
MEP
Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR
Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR
SOČ
SOČ
Rozhoduj o Európe
Rozhoduj o Európe

Výsledky súťaží: školský rok 2021/2022

Rozhoduj o Európe (dištančne) – regionálne kolo  – 2.miesto – K. Gaňová – postup do medzinárodného kola 

Súťaž študentských krátkych filmov this human world 2021 – medzinárodné kolo – 1. miesto – L. Lamošová, B. Hýblová, T. Kučera, D. Saberi a E. Scherer

Dejepisná súťaž Gymnázií ČR a SR (dištančne) – medzinárodné kolo – 41. miesto  – L. Lamošová, E. Scherer, T. Kučera

Rozhoduj o Európe (dištančne) – medzinárodné kolo  – 1.miesto – K. Gaňová – Simulácia práce Rady Európskej únie v pozícii ministerky Holandského kráľovstva.  

doc01004920211207094509
doc01018620211217141457
doc01018420211217141333
doc01018520211217141425
Gaňová ME

Výsledky súťaží: školský rok 2020/2021

Mladý Európan 2020 (prezenčne) – 4. miesto  – oblastné kolo  – Saberi,  Čačková,  Schérer 

Mladý Európan 2021(dištančne) – 6. miesto  – oblastné kolo – Beník, Koščo, Knapec 

Create and Govern(dištančne) – 2. miesto – celoštátne kolo –  Lamošová, Hýblová, Borák  

SOČ(dištančne) – 2. miesto – celoštátne kolo – Mičechová – odbor 13 – história, filozofia a právne vedy  

Geografická olympiáda (dištančne) – krajské kolo –  3.miesto  Horváth, 4. mesto  Saganová 

Olympiáda ľudských práv(dištančne)  – krajské kolo – 10. miesto -Schérer 

Daj NATO(dištančne) – celoštátne kolo – 2. miesto – Borák, 3. miesto – Kučera 

Rozhoduj o Európe(dištančne) – regionálne kolo  – 2.miesto – Lamošová –postup do celoštátneho kola 

Dejepisná súťaž Gymnázií ČR a SR(dištančne) – krajské kolo –2. miesto  – Borák, Schérer, Kučera – postup do medzinárodného kola v Chebe 

Generácia Euro(dištančne) – celoštátne kolo – postup do II. kola súťaže – Lamošová, Schérer, Kučera, Jakubík