Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov

„Fabricando fabri fimus“

Členovia PK:

Mgr. Martin Benikovský, PhD.

občianska náuka, spoločenskovedný seminár 
II. kvalifikačná skúška

Mgr. Mária Beňušová

geografia, seminár z geografie
I.
kvalifikačná skúška

Mgr. Juraj Ferko

dejepis, seminár z dejepisu
II.
kvalifikačná skúška

Mgr. Ivana Horecká

občianska náuka, spoločenskovedný seminár
I.
kvalifikačná skúška

Mgr. Zuzana Hrabovská

finančná gramotnosť

Mgr. Ivana Pavlicová, PhD.

psychológia
II.
kvalifikačná skúška

Mgr. Viktor Tanító

spoločenskovedný seminár, filozofia vo francúzskom jazyku
I.
kvalifikačná skúška

Pablo Sánchez Blasco - Španielsko

geografia, umenie a kultúra

Berquin Aldrick Jean René - Francúzsko

geografia, umenie a kultúra

Obligatórne predmety:

dejepis – občianska náuka – geografia – finančná gramotnosť – umenie a kultúra (druhý vyučovací jazyk) – geografia (druhý vyučovací jazyk)

Fakultatívne predmety:

seminár z filozofie (druhý vyučovací jazyk) – seminár z dejepisu – seminár z geografie – spoločenskovedný seminár –  psychológia

Ciele – vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

Hlavný cieľ – kvalitou vyučovacieho procesu synergicky pripraviť žiakov na maturitné skúšky a budúce štúdium na univerzite

Parciálne ciele:

 • orientovať sačase a priestore
 • získať základnú schopnosť a zručnosť poznať historický materiál
 • získať základné vedomostí z oblasti historických faktov
 • pochopiť príčiny a dôsledky historických udalostí
 • vedieť čítať a interpretovať historické mapy, obrázky, fotografie, tabuľky
 • osvojiť si normy spoločenského správania a občianskeho spolužitia
 • rešpektovať hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov
 • vedieť pracovať s informáciami o Slovenskej republike a o Zemi ako celku
 • porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek
 • porozumieť a rozvíjať čítanie a interpretáciu obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov ako prostriedkov geografie
 • rozvíjať podnikateľské zručnosti spracúvaním projektov
 • vedieť zvládnuť bežné situácie v osobnom a občianskom živote
 • nájsť vlastné miesto a rolu v spoločnosti
 • vedieť získať orientáciu o aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky a vo svete
 • pochopiť podstatu demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávať protiprávne konanie a uvedomiť si jeho dôsledky
 • rozvíjať schopnosť kultivovaného vyjadrovania vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovania
 • budovať úctu k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam
 • pochopiťrešpektovať kultúrnu diverzitu sveta
 • budovať kladný vzťah k všetkým humánnym a demokratickým hodnotám
 • rešpektovať hodnotovú a názorovú pluralitu
 • poznať filozofický a ideový vývoj v Európe a vo svete

Kľúčové mimo-vyučovacie aktivity:

 • zabezpečovať besedy s vybranými osobnosťami politického, ekonomického života a ekologického prostredia
 • ponúkať exkurzie(geografia, dejepis, občianska náuka)
 • zapájať žiakov v čo najväčšej miere do súťaží:
  • Stredoškolská odborná činnosť
  • Olympiáda ľudských práv
  • Mladý Európan
  • Mladý digitálny Európan
  • Geografická olympiáda
  • Debatná liga
  • Olympiáda o Európskej únii
  • Filozofická olympiáda
  • Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR
  • Daj NATO
  • To si píš
  • FRACModelový európsky parlament vo francúzskom jazyku

Medzinárodné projekty

 • Rozhoduj o Európe
 • Europrojekt – odborná príprava žiakov
 • Modelové zasadnutia OSN – odborná príprava žiakov
Učebňa spoločenských predmetov
Učebňa spoločenských predmetov
Debata
Debata
Model United Nations
Model United Nations
Daj NATO
Daj NATO
MEP
MEP
Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR
Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR
SOČ
SOČ
Rozhoduj o Európe
Rozhoduj o Európe

Výsledky súťaží: školský rok 2020/2021

Mladý Európan 2020 (prezenčne) – 4. miesto  – oblastné kolo  – Saberi,  Čačková,  Schérer 

Mladý Európan 2021(dištančne) – 6. miesto  – oblastné kolo – Beník, Koščo, Knapec 

Create and Govern(dištančne) – 2. miesto – celoštátne kolo –  Lamošová, Hýblová, Borák  

SOČ(dištančne) – 2. miesto – celoštátne kolo – Mičechová – odbor 13 – história, filozofia a právne vedy  

Geografická olympiáda (dištančne) – krajské kolo –  3.miesto  Horváth, 4. mesto  Saganová 

Olympiáda ľudských práv(dištančne)  – krajské kolo – 10. miesto -Schérer 

Daj NATO(dištančne) – celoštátne kolo – 2. miesto – Borák, 3. miesto – Kučera 

Rozhoduj o Európe(dištančne) – regionálne kolo  – 2.miesto – Lamošová –postup do celoštátneho kola 

Dejepisná súťaž Gymnázií ČR a SR(dištančne) – krajské kolo –2. miesto  – Borák, Schérer, Kučera – postup do medzinárodného kola v Chebe 

Generácia Euro(dištančne) – celoštátne kolo – postup do II. kola súťaže – Lamošová, Schérer, Kučera, Jakubík