Pozdrav od Žiackej školskej rady GBZA

ČLENOVIA:

 1. Dorota Kresaňová 5.G (predsedníčka)
 2. Laura Helena Poliaková 4.G (podpredníčka)
 3. Simona Štillová 5.E
 4. Daniel Saberi Kochesfahani 5.F
 5. Richard Gaňa 4.F
 6. Barbora Hýblová, 3.E
 7. Sofia Muchová, 3.F
 8. Simona Kobelová, 3.G
 9. Klára Holičová, 2.E
 10. Alexandra Ďurišová, 2.F
 11. Jakub Černiansky, 2.G

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

ANKETA - Výzdoba školy

Po návrhu zo strany žiakov sa ŽŠR rozhodla vytvoriť anketu, ktorá sa zameriava na otázku výzdoby školy. Chceli by sme vás požiadať o jej vyplnenie, ktoré vám nezaberie veľa času a pomôže vyriešiť problém, na ktorý ste poukázali vy sami.

ŽŠR zastupuje vás, preto potrebujeme vedieť váš názor! Ďakujeme vopred za spoluprácu aj v ďalších aknetách.

Nájdete ju v časti: Komunikácia – Ankety – Školské (Edupage)

Ďakujeme!
ŽŠR GBZA

Žiadosť ŽŠR: Zbierka vrchnákov

Milí pedagogický zbor, milí študenti!
V mene žiackej školskej rady sme sa rozhodli zapojiť do dobročinnej akcie v zbieraní plastových vrchnákov, čím pomôžeme malej Kristínke. Žiaľ, toto malé dievčatko potrebuje zdravotnú pomoc, ale rehabilitácie sú finančne náročné pre jej rodinu. Z tohto dôvodu sa začali zbierať plastové vrchnáky, ktoré sa následne speňažia.
Veríme, že aj s Vašou pomocou a zapojením, prispejeme k zlepšeniu jej zdravotného stavu.
Preto neváhajme a pomôžme týmto drobným činom a zároveň tým ukážme, že GBZA má dobré srdce.
Zbierka začne už zajtra. Nádoba na vrchnáky /biely plastový kôš/ bude umiestnená, pri hlavnom vchode. Prosíme Vás, aby ste do nej hádzali len skutočne tie plastové produkty, ktoré sa dajú vykúpiť a spracovať. Ich zoznam nájdete na plagátoch, ktoré od stredy uvidíte v priestoroch školy.

Veľká vďaka, ŽŠR.

596
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 26
Žiacka školská rada
(1)
Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“) reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Žiacku radu možno ustanoviť v
a)
strednej škole a
b)
základnej škole so všetkými ročníkmi.
(2)
Žiacka rada je ustanovená v
a)
strednej škole, ak počet členov určený v odseku 3 písm. a) zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy; o voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy,
b)
základnej škole, ak počet členov určený v odseku 3 písm. b) zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy; o voľbách vyhotoví výchovný poradca zápisnicu, ktorú predloží riaditeľovi školy.
(3)
Žiacka rada má v
a)
strednej škole 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách,
b)
základnej škole 5 až 9 členov a tvoria ju tí žiaci piateho až deviateho ročníka, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách; funkčné obdobie žiackej rady v základnej škole je do konca školského roku, v ktorom sa uskutočnili voľby.
(4)
Žiacka rada
a)
sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b)
sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
c)
zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy.
(5)
Žiacka rada v strednej škole okrem pôsobnosti podľa odseku 4
a)
zastupuje žiakov aj navonok,
b)
volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
(6)
Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady v strednej škole vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.
(7)
Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.
(8)
Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej rady; ak ide o žiacku radu v strednej škole, štatút žiackej rady určí aj podrobnosti o voľbe zástupcu žiakov do rady školy.