ŠTÚDIUM:

Štúdium v našej škole je päťročné, vzdelávanie v ňom zabezpečujú slovenskí i zahraniční učitelia rešpektujúc medzinárodné dohody aj Štátny vzdelávací program.

Prvý ročník je zameraný hlavne na jazykovú prípravu – študent absolvuje 20 hodín francúzskeho alebo španielskeho jazyka týždenne. Na konci školského roka vykonáva záverečnú skúšku z tohto jazyka a jej úspešné zvládnutie znamená, že ovláda francúzsky alebo španielsky jazyk na takej úrovni, že môže v ňom študovať vybraté predmety.

V druhom až piatom ročníku absolvujú naši študenti vzdelávanie v súlade s učebným plánom pre bilingválne gymnáziá. Časť predmetov matematika, fyzika, biológia a chémia sa vyučuje v jazyku sekcie. Študenti tak ovládajú terminológiu predmetu v slovenskom jazyku a vo francúzskom alebo španielskom jazyku a  nemajú problémy pripraviť sa na prijímacie skúšky na slovenské i zahraničné vysoké školy.

V piatom ročníku učíme umenie a kultúru a geografiu v jazyku sekcie s cieľom získať ešte dokonalejšie jazykové zručnosti.

Od druhého ročníka sa študenti učia anglický jazyk, kde sú rozdelení na dve jazykové úrovne podľa doterajších zručností..

Výberom voliteľných predmetov v 4. a  5. ročníku sa všetci profilujú podľa svojho záujmu a zamerania na ďalšie štúdium.

Absolventi školy ovládajú francúzsky alebo španielsky jazyk na úrovni C1 a anglický jazyk na úrovni B2 Spoločného európskeho rámca pre jazyky a po absolvovaní maturitnej skúšky z prírodovedného predmetu v jazyku sekcie môžu získať vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške. Získané komunikačné schopnosti vo francúzskom alebo španielskom jazyku vedia uplatniť slovom i písmom pri posudzovaní literatúry, histórie, umenia a geografie, v prírodných vedách sa vyjadrujú odbornou francúzskou alebo španielskou terminológiou.

Absolvent nadobúda kľúčové kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, dosahuje vysokú úroveň komunikačných a prezentačných schopností, je samostatný a flexibilný.

HISTÓRIA:

Prvá bilingválna slovensko-francúzska trieda vznikla na základe Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka 1.9.1990 na Gymnázium Hlinská v Žiline.

Postupne sa rozširoval počet tried a v školskom roku 1999/2000 na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom bola otvorená prvá trieda slovensko-španielskej sekcie, čo bolo podnetom na osamostatnenie sa bilingválnych sekcií. Dňa 1. septembra 1999 Krajský úrad v Žiline zriadil samostatnú školu – jediné bilingválne gymnázium na Slovensku s dvomi jazykovými sekciami – francúzskou a španielskou.

Zabezpečenie priestorov pre náročnú  výučbu nebolo jednoduché. Prvé dva školské roky (1999/2000 a 2000/2001) sídlo školy síce už bolo na Ulici T. Ružičku 3, ale študenti 3., 4. a 5. ročníka sa učili v budove Gymnázia Hlinská. Až 1. septembra 2001 slávnostne a za prítomnosti významných hostí bola škole odovzdaná moderná prístavba. Priestorové podmienky napriek tomu boli stále nedostačujúce, preto od januára 2003 sa začalo s 2. etapou výstavby školy – rekonštrukciou pôvodnej budovy. Táto rekonštrukcia spočívala v budovaní odborných učební a prístavbe jedného podlažia. Počas stavebných prác prevádzka tejto budovy bola úplne zastavená, preto  od januára až do konca školského roka 2003/2004 študenti 1. ročníka sa učili v priestoroch ZŠ Na Závaží a celý školský rok 2004/2005 študenti 1. a 3. ročníka sa učili v priestoroch ZŠ Oravská.

V súčasnosti sa usilujeme o získanie finacií pre 3. etapu výstavby školy, ktorá by zabezpečila najmä vybudovanie telocvične.