Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01  Žilina

 

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

 

 1. Základné ustanovenie

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 1. Uchádzači o štúdium

2.1 Do prvého ročníka Gymnázia bilingválneho, Ul. T. Ružičku v Žiline môže byť prijatý uchádzač, ktorý (§ 62 ods. 3 školského zákona):

 1. a) získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 pís. a) školského zákona a v školskom roku 2017/2018 ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
 2. b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 pís. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania

2.2 Všetci uchádzači o štúdium na tunajšej škole musia:

 • prostredníctvom riaditeľa základnej školy alebo osobne doručiť prihlášku do 28. 2. 2019
 • vykonať prijímaciu skúšku

2.3  Počet prijímaných žiakov do 1. ročníka

 • pre slovensko-francúzsku sekciu 45  žiakov
 • pre slovensko-španielsku sekciu 45  žiakov
 1. Prijímacia skúška

Bilingválne štúdium patrí k odborom, v ktorých na zistenie predpokladov pre štúdium je potrebné podľa platnej legislatívy overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie.

3.1 Overovanie predpokladov pre bilingválne štúdium

Overovanie sa uskutoční 15. 4. 2018 formou psychologického testu v dĺžke trvania 90 minút, ktorý sa skladá zo subtestov zameraných na:

 • štruktúru rozumových a pamäťových schopností (verbálne, numerické, spaciálne)
 • testovanie odolnosti voči psychickej záťaži
 • spracovanie čítaného textu

3.2 Úspešné – neúspešné vykonanie prijímacej skúšky

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa najmenej 35 bodov  z maximálne možných 100 bodov za psychologické testy. Ak uchádzač získa menej ako 35 bodov za psychologické testy, vykoná prijímaciu skúšku neúspešne.

 1. Prideľovanie bodov uchádzačom v prijímacom konaní

Uchádzačom budú prideľované body:

 • za psychologické testy
 • za predmetové olympiády, literárne súťaže, recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín a Pytagoriádu podľa nižšie určených kritérií
 • za študijné výsledky na ZŠ v troch klasifikačných obdobiach (viď bod 4.6)

4.1 Za umiestnenie v predmetových olympiádach v školských rokoch 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  uchádzač môže získať body nasledovne:

                  okresné kolo:                         krajské kolo:                                 celoslovenské kolo:

 1. miesto: 4 body                 1. miesto:   8 bodov                      1. miesto:   12 bodov
 2. miesto: 3 body                 2. miesto:   7 bodov                      2. miesto:   11 bodov
 3. miesto: 2 body                 3. miesto:   6 bodov                       3. miesto:   10 bodov

úspešný rieš.: 1 bod              úspešný rieš.: 5 bodov                  úspešný rieš.: 9 bodov

4.2 Za umiestnenie v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v školských rokoch 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  uchádzač môže získať body nasledovne:

                  regionálne kolo:                    krajské kolo:                                 celoslovenské kolo:

 1. miesto: 3 body                 1. miesto:   7 bodov                      1. miesto:    11 bodov
 2. miesto: 2 body                 2. miesto:   6 bodov                      2. miesto:    10 bodov
 3. miesto: 1 bod                   3. miesto:   5 bodov                       3. miesto:     9  bodov

čestné uznanie: 4 bod                      čestné uznanie: 8 bodov

4.3 Za umiestnenie v celonárodných  literárnych súťažiach uvedených v zozname súťaží  MŠVVaŠ SR pre školský rok 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 môže uchádzač získať body nasledovne:

                  krajské kolo:                         celoslovenské kolo:

 1. miesto: 3 body                 1. miesto:   7 bodov
 2. miesto: 2 body                 2. miesto:   6 bodov
 3. miesto:  1 bod                    3. miesto:   5 bodov

čestné uznanie: 4 body

4.4 Za získanie diplomu v Pytagoriáde v školskom roku 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019:

                  okresné kolo:                                             celoslovenské kolo:

diplom víťaza:  4 body                              diplom víťaza:   12 bodov

diplom úspešného riešiteľa:   1 bod          diplom úspešného riešiteľa:   9 bodov

4.5 Ďalší postup pri prideľovaní bodov za uvedené súťaže

 • v jednom školskom roku sa hodnotí v jednej súťaži najlepšie umiestnenie uchádzača
 • body za umiestnenie v súťaži sa pridelia len na základe kópie diplomu overenej riaditeľom ZŠ a zaslanej spolu s prihláškou alebo odovzdanej najneskôr v deň konania prijímacej skúšky pedagogickému dozoru

4.6 Za študijné výsledky zo ZŠ budú uchádzačom prideľované body na základe priemeru známok všetkých klasifikovaných predmetov, okrem výchovných predmetov (vrátane technickej výchovy, sveta práce a pod.), v týchto troch klasifikačných obdobiach:

 • pre uchádzačov z  ročníka ZŠ: 2. polrok 6. ročníka, 2. polrok 7. ročníka, 1. polrok 8. ročníka
 • pre uchádzačov z  ročníka ZŠ: 2. polrok 7. ročníka, 2. polrok 8. ročníka, 1. polrok 9. ročníka

4.7 Stupnica pridelených bodov na základe študijných výsledkov

Za každé klasifikačné obdobie získa uchádzač body nasledovne:

priemer známok                   počet bodov

1,00 – 1,20                             4

1,21 – 1,40                              3

1,41 – 1,60                             2

1,61 – 1,80                             1

 1. Poradie prijímania uchádzačov

Poradie prijímania uchádzačov bude zostavené podľa súčtu bodov, ktoré získa uchádzač za psychologické testy, za umiestnenie v hodnotených súťažiach a za študijné výsledky podľa kritérií vyššie uvedených.

5.1 Poradie prijímania uchádzačov pri rovnosti bodov

Pri rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má v súlade s § 67 ods. (3) školského zákona zmenenú pracovnú schopnosť. Rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia je preto potrebné odovzdať spolu s prihláškou.

Pri ďalšej rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý získal viac bodov v tomto poradí:

 1. dosiahol vyšší počet bodov za psychologický test
 2. dosiahol vyšší počet bodov v hodnotených súťažiach
 3. dosiahol lepší študijný priemer (porovnávať sa budú výsledky od posledného klasifikačného obdobia smerom k  predchádzajúcemu posudzovanému klasifikačnému obdobiu)

Ak tieto kritériá na určenie poradia úspešnosti nebudú stačiť, o prijatí uchádzača rozhodne ďalšie posudzovanie psychologických testov  až do jasného určenia poradia nasledovne:

 1. uprednostnený bude uchádzač, ktorý bude mať najmenší rozdiel medzi najlepším a najhorším subtestom
 2. uprednostnený bude uchádzač s vyššou hodnotou subtestu, v ktorom dosiahol najnižšie bodové ohodnotenie
 3. uprednostnený bude uchádzač s vyššou hodnotou subtestu, v ktorom dosiahol najvyššie bodové ohodnotenie
 4. uprednostnený bude uchádzač, ktorého súčet bodov v subtestoch zameraných na verbálne úlohy bude vyšší
 5. uprednostnený bude uchádzač, ktorý v správnych odpovediach bude mať menej opráv v rámci všetkých subtestov
 6. Žiaci so ŠVVP

Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP (integrovaný žiak na ZŠ) je povinný pripojiť k prihláške na štúdium písomnú žiadosť o úpravu prijímacích skúšok a aktuálnu správu z CPPPaP o psychologickom a špeciálno- pedagogickom vyšetrení. Na základe týchto dokumentov bude určená forma prijímacej skúšky žiakov so ŠVVP. Informácie budú oznámené zákonnému zástupcovi písomne.

 1. Neúčasť na prijímacej skúške

Uchádzačovi,  ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, určí na základe písomného ospravedlnenia riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške musí byť oznámený riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do jej ukončenia. V takom prípade je rezervované miesto v počte žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka.

 1. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov 18. apríla 2019  na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na internetovej stránke školy (www.gbza.eu) podľa výsledkov prijímacieho konania. Uchádzači budú zoradení pod číselným kódom, ktorý bude oznámený v pozvánke na prijímaciu skúšku, podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní s informáciou, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

8.1 Písomné oznámenie výsledku prijímacieho konania

Riaditeľ školy po vyhodnotení prijímacieho konania vydá príslušné rozhodnutie a zašle ho zákonnému zástupcovi uvedenému na prihláške uchádzača spolu s informáciou o spôsobe a termíne zápisu prijatých uchádzačov.

 1. Zápis prijatých uchádzačov

Ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium nedostaví na zápis v uvedenom termíne a ani vopred nedohodne náhradný termín, riaditeľ školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium v zmysle správneho poriadku. V procese odvolacieho konania do 30 dní od prijatia odvolania voči neprijatiu na štúdium riaditeľ školy na uvoľnené miesto prijíma uchádzača, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a spomedzi neprijatých uchádzačov získal najvyšší počet bodov. V ďalšej zákonom stanovenej lehote má toto právo zriaďovateľ – Okresný úrad Žilina.

 1. Použitie osobných údajov uchádzačov

V procese prijímacieho konania za účelom spracovania a oznamovania jeho výsledkov škola bude pracovať s týmito osobnými údajmi: meno a priezvisko uchádzača, dátum a miesto jeho narodenia, rodné číslo, adresa, štátne občianstvo, vyučovací jazyk, zdravotná spôsobilosť, výchovno-vzdelávacie výsledky za určené klasifikačné obdobia, výsledky z hodnotených súťaží, meno a priezvisko zákonného zástupcu uchádzača, jeho adresa a číslo telefónu.

 1. Záver

Kritériá prijímacieho konania sú platné pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020.

 

V Žiline dňa 29. 1. 2019                                                             Mgr. Viktor Tanító

riaditeľ školy