Vitajte na našej škole

+421 41 7645568

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109 / OID: E10163809
IBAN: SK39 8180 0000 0070 0010 8654

E-mailová adresa:

gbza@gbza.eu

riaditel@gbza.eu

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (Príloha č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v tomto manuáli nižšie. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Úradné hodiny:

  • Pon-Pia 7:15 - 13:30

VEDENIE ŠKOLY

Mgr. Imrich Milo
Riaditeľ (na dobu určitú počas materskej dovolenky riaditeľa školy)

0905 867 911
riaditel@gbza.eu, imrich.milo@gbza.eu

Mgr. Patrícia Tunčerová
Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť

0908 912 279
patricia.tuncerova@gbza.eu

Mgr. Viktor Tanító
Riaditeľ školy (na materskej dovolenke)

0905 848 008

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Martin Benikovský PhD.- slovenský jazyk
Mgr. Beňušová Mária
– geografia – biológia, výchovná poradkyňa
Berquin Aldrick (Francúzsko) – francúzsky jazyk, geografia
Ing. Butek Michal PhD. – matematika vo francúzskom jazyku
PaedDr. Čurgalyová Mária – španielsky jazyk – etická výchova
Mgr. Díriová Martina – slovenský jazyk a literatúra – dejepis
Mgr. Art. Petra Fábiková – anglický jazyk
Mgr. Ferko Juraj – dejepis – filozofia
Fontaine Blaise (Belgicko) – francúzsky jazyk – francúzska literatúra
Mgr. Furmanová Silvia – španielsky jazyk a literatúra – politológia: európske štúdiá
Mgr. Gambošová Jana – španielsky jazyk – anglický jazyk
Gil Guerra Luis (Španielsko)- matematika – fyzika
Mgr. Holešová Janka – matematika – deskriptívna geometria, informatika
Mgr. Horecká Ivana – slovenský jazyk a literatúra – filozofia
 Mgr. Hrúzová Lucia – anglický jazyk – španielský jazyk
Mgr. Kutliková Dagmar – telesná a športová výchova
Mgr. Máhriková Lucia- chémia – biológia
Marín Roldán Violeta (Španielsko) – španielsky jazyk, literatúra, história a kultúra
Ing. Margetín Peter – informatika
Mgr. Markušová Dana – francúzsky jazyk – dejepis
Martínez Tarrazona Mar (Španielsko) – fyzika, chémia
RNDr. Matulayová Jana – matematika vo francúzskom jazyku
Mgr. Matuška Marek – fyzika – chémia
Mgr. Milo Imrich – anglický jazyk – dejepis – geografia
Mgr. Mládenková Janka – anglický jazyk – slovenský jazyk, koordinátorka medzinárodných aktivít, koordinátorka certifikovaných meraní
Muñoz Almazán Luis (Španielsko) – španielsky jazyk a literatúra
Gavilanes Pérez Rocío (Španielsko) – španielsky jazyk a literatúra
Mgr. Palicová Lucia – chémia, biológia, telesná výchova
Mgr. Pavlicová Ivana, PhD. – psychológia
Mgr. Pirchalová Marta – anglický jazyk – francúzsky jazyk
Mgr. Pospěchová Jarmila – francúzsky jazyk – nemecký jazyk – anglický jazyk
Mgr. Rašovcová Zuzana – francúzsky jazyk a literatúra – biológia
Mgr. Rubešová Michaela – francúzsky jazyk a literatúra
Mgr. Sabová Patrícia – anglický jazyk, občianska náuka / pedagogický asistent
Mgr. Sališová Zuzana– francúzsky jazyk a literatúra
Mgr. Šrancová Viera – informatika, matematika
Mgr. Tanító Viktor – slovenský jazyk a literatúra – filozofia
Torres Domínguez Alexis (Španielsko) – biológia – chémia, koordinátor chémie
Mgr. Tunčerová Patrícia – španielsky jazyk – nemecký jazyk
Vernet Léa (Francúzsko) – francúzsky jazyk
Karol Vlčko – náboženská výchova
Mgr. Radoslav Zima – telesná a športová výchova

Nepedagogickí zamestnanci

Koordinátor medzinárodných aktivít: Mgr. Janka Mládenková
Email:janka.mladenkova@gbza.eu

Hospodárka: Ing. Margita Kamenišťáková
Email: margita.kamenistakova@gbza.eu
Telefón: 0915958982

Administratíva, PAM: Ing. Zuzana Kovačiková
Email: pam@gbza.eu
Telefón: 041/7645568

Sekretariát: Bc. Michaela Prudovičová
Email: gbza@gbza.eu
Telefón: 041/7645568

Správca počítačovej siete: Ing. Peter Margetín
Email: peter.margetin@gbza.eu

Školský psychológ: Mgr. Ivana Pavlicová PhD.
Email: ivana.pavlicova@gbza.eu

Školník: Peter Záň

Informátorka: Helena Krištofíková

Upratovačky: Viera Hrošovská, Alena Štefková, Anna Samcová

Otázky a pripomienky