Vitajte na našej škole

+421 41 7645568

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109

E-mailová adresa:

gbza@gbza.eu

riaditel@gbza.eu

Pracovná doba:

  • Pon-Pia 7:30 - 15:00

VEDENIE ŠKOLY

Mgr. Viktor Tanító
Riaditeľ školy

0905 848 008
riaditel@gbza.eu

Mgr. Patrícia Tunčerová
Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť

0908 912 279
patricia.tuncerova@gbza.eu

Mgr. Imrich Milo
Zástupca pre technicko - ekonomickú činnosť

0905 867 911
imrich.milo@gbza.eu

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Martin Benikovský, PhD – slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Beňušová Mária – geografia – biológia, výchovná poradkyňa, vedúca PK spoločenskovedných predmetov
Berquin Aldrick Jean Rene (Francúzsko) – francúzsky jazyk, geografia
Florian Coheur (Belgicko) – francúzsky jazyk a literatúra
PaedDr. Čurgalyová Mária – španielsky jazyk – etická výchova
Mária De La Fe De La Torre Guerra (Španielsko) – fyzika – chémia – španielsky jazyk a literatúra
Mgr. Díriová Martina – slovenský jazyk a literatúra – dejepis, vedúca predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Ferko Juraj – dejepis – filozofia
Mgr. Furmanová Silvia – španielsky jazyk a literatúra – politológia: európske štúdiá
Mgr. Gambošová Jana – španielsky jazyk – anglický jazyk, vedúca predmetovej komisie španielsky jazyk a literatúra
Luis Gil Guerra (Španielsko)- matematika – fyzika, koordinátor fyziky
– španielsky jazyk a literatúra
Mgr. Hladká Elena – biológia – chémia, koordinátorka environmentálnej výchovy
Mgr. Holešová Janka – matematika – deskriptívna geometria, informatika
Mgr. Horecká Ivana – slovenský jazyk a literatúra – filozofia
Mgr. Hrúzová Lucia – anglický jazyk – španielský jazyk, vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
Mgr. Art. Petra Krištofíková – anglický jazyk
Mgr. Kubinec Róbert – matematika – fyzika
Mgr. Kutliková Dagmar – telesná a športová výchova, vedúca predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy
Mgr. Lucia Máhriková – chémia – biológia
Mgr. Markušová Dana – francúzsky jazyk – dejepis
Mgr. Matuščinová Ivana – francúzsky jazyk a literatúra – psychológia, vedúca predmetovej komisie francúzskeho jazyka a literatúry
Mgr. Matuška Marek – fyzika – chémia, vedúci PK matematiky, informatiky a fyziky
Mgr. Milo Imrich – anglický jazyk – dejepis – geografia
Mgr. Mládenková Janka – anglický jazyk – slovenský jazyk, koordinátorka medzinárodných aktivít, koordinátorka certifikovaných meraní
Luis Muňoz Almazán (Španielsko) – španielsky jazyk a literatúra
Ing. Veronika Paurová – ekonómia, aplikovaná ekonómia
Rocio Gavilanes Pérez (Španielsko) – španielsky jazyk a literatúra
Li.The Petrek Radovan – náboženská výchova
Mgr. Pospěchová Jarmila – francúzsky jazyk – nemecký jazyk – anglický jazyk
Mgr. Rašovcová Zuzana – francúzsky jazyk a literatúra – biológia, vedúca PK biológie a chémie
Mgr. Zuzana Sališová – francúzsky jazyk a literatúra
Pablo Sánchez Blasco (Španielsko) – španielsky jazyk a literatúra
Alexis Torres Domínguez (Španielsko) – biológia – chémia, koordinátor chémie
Mgr. Tunčerová Patrícia – španielsky jazyk – nemecký jazyk
Léa Vernet (Francúzsko) – francúzsky jazyk
Mgr. Art. Ilze Vlčeka – anglický jazyk
Claude Willer (Francúzsko) – matematika – fyzika
Mgr. Radoslav Zima – telesná a športová výchova

Nepedagogickí zamestnanci

Koordinátor medzinárodných aktivít: Mgr. Janka Mládenková
Email:janka.mladenkova@gbza.eu

Hospodárka: Ing. Margita Kamenišťáková
Email: margita.kamenistakova@gbza.eu
Telefón: 0915958982

Administratíva, PAM: Ing. Zuzana Kovačiková
Email: pam@gbza.eu
Telefón: 041/7645568

Sekretariát: Bc. Michaela Prudovičová
Email: gbza@gbza.eu
Telefón: 041/7645568

Správca počítačovej siete: Ing. Peter Margetín
Email: peter.margetin@gbza.eu

Školský psychológ: Mgr. Ivana Pavlicová PhD.
Email: psycholog@gbza.eu

Školník: Peter Záň

Informátorka: Helena Krištofíková

Upratovačky: Viera Hrošovská, Alena Štefková, Anna Kytová

Otázky a pripomienky