EDUCATION WITHOUT FRONTIERS (1.9. 2019 - 30.6.2022)

– projekt spolufinancovaný programom Erasmus+ je zameraný na medzinárodnú spoluprácu troch škôl (GBZA ako koordinátor, Schildtin lukio v Jyväskylä z Fínska a IES Miguel Catalán v Zaragoze zo Španielska) v oblasti jazykového vzdelávania a posilňovania učiteľskej profesie.

Ponúka:

– virtuálnu spoluprácu študentov a učiteľov  a výmenu skúseností,

– dvojmesačné mobility – študijné pobyty študentov v partnerských školách  (dvaja vybratí  študenti z každej  školy budú mať možnosť vycestovať buď do Fínska alebo Španielska),

– hosťovanie zahraničných študentov  (recipročné prijatie študentov z Fínska a Španielska našou školou),

– týždňové stáže učiteľov jazykov a prírodných vied po dohode medzi školami (jeden učiteľ/učiteľka môže vycestovať v šk. roku 2019/2020 do Španielska, u nás budú absolvovať týždenný pobyt dve učiteľky – jedna z Fínska a jedna zo Španielska, a v ďalšom školskom roku sa po dvaja učitelia z každej školy stretnú vo Fínsku a u nás na hodnotení projektu a spracovaní výsledkov).

Ciele projektu:

– zlepšenie komunikačných zručností  v cudzích jazykoch (angličtina, francúzština, španielčina) a získanie základov fínčiny, slovenčiny,

– zvyšovanie interkultúrneho povedomia, sociálnych zručností a osobnostných kvalít účastníkov,

– zlepšenie digitálnych kompetencií – práca v TwinSpace platformy e-twinning, a iné…,

– spoznanie rozdielnych vzdelávacích systémov, porovnanie učebných osnov, hľadanie spoločných hodnotiacich kritérií,

– tvorba portfólia efektívnych vyučovacích metód a nápadov na prácu so žiakmi v triede.

 

Pozn.

Keďže sme na projekt získali grant, študent aj učiteľ dostanú paušálnu sumu na cestu a tzv. „individuálnu podporu“ na deň/mesiac pobytu podľa zmluvy, takže náklady účastníkov by mali byť minimálne vzhľadom na ubytovanie študentov v hostiteľských rodinách.