Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina

Školský poriadok

2020/2021

 

Školský poriadok

 

Školský poriadok Gymnázia bilingválneho, Ul. T. Ružičku 3 v Žiline vychádza zo zákona  č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je záväzný pre žiakov počas vyučovania a všetkých aktivít organizovaných školou.

1      Práva a povinnosti

1.1    Práva žiakov

Žiak má právo na:

 1. bezplatné vzdelanie, rovnoprávny prístup k vzdelaniu
 2. slobodne vyjadrovať svoje názory vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom dotýkajú. Toto právo však musí rešpektovať práva iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade s etickými normami. Žiaci v škole nesmú rozširovať petície a dokumenty, ktoré nesúvisia s činnosťou školy
 3. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom
 4. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety
 5. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti a rešpekt k sexuálnej orientácii
 6. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 7. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny; žiak má právo na odpočinok, preto v čase prázdnin nemôže byť povinne poverený školskými úlohami
 9. úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému násiliu
 10. slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi záujmami a možnosťami školy
 11. každý žiak má právo zúčastňovať sa na záujmových aktivitách organizovaných v čase mimo vyučovania, prípadne aj organizovať školskú akciu za predpokladu, že táto bude zaradená do plánu činnosti školy
 12. spravodlivé hodnotenie a klasifikáciu v súlade s metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 21/2011-R, na informácie týkajúce sa jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov a na odôvodnenie jeho hodnotenia a klasifikácie
 13. individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom
 14. plnoletý žiak má právo v prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiadať (do troch pracovných dní po vydaní vysvedčenia) o komisionálne preskúšanie

1.2    Povinnosti žiakov

Žiak je povinný:

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
 2. dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy
 3. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní (vrátane triednických hodín) a riadne sa vzdelávať
 4. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 5. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, dodržiavať pravidlá slušného správania (napr. pozdraviť zamestnancov i návštevníkov školy)
 6. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi
 7. na vyučovaní sedieť podľa zasadacieho poriadku určeného triednym učiteľom, prípadne vyučujúcim daného predmetu
 8. neprítomnosť na vyučovaní riešiť v súlade so Školským poriadkom (bod 2.2)
 9. po vstupe do budovy školy zaznamenať svoj príchod čipovou kartou, prezuť sa v šatni do zdravotne bezpečnej obuvi (nie do čižiem a obuvi s vysokými podpätkami) a byť prezutý počas celého vyučovania, obuv a oblečenie zamknúť do šatňovej skrinky, bicykle k stojanu na školskom dvore. Pri odchode zo školy zaznamenať odchod čipovou kartou.
 10. riadiť sa na hodine pokynmi vyučujúceho ohľadom vypnutia mobilného telefónu počas vyučovania. Porušenie tohto nariadenia vyučujúci zaznamená v ETK v časti Poznámky
 11. vo vzdelávacom procese dodržiavať zásady citovania a parafrázovania podľa STN. V prípade plagiátorstva bude práca hodnotená známkou nedostatočný a bude navrhnuté pokarhanie riaditeľom školy
 12. dodržiavať všetky aktuálne pokyny súvisiace s epidemiologickou situáciou. V prípade nedodržania týchto pokynov bude žiak vylúčený z vyučovania.

1.3    Práva zákonných zástupcov

Zákonný zástupca žiaka má právo:

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti objektívne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona
 2. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom
 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa a na ochranu týchto informácií pred zverejnením
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 5. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
 6. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávacej činnosti školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, voliť a byť volený do rady školy a podieľať sa na jej činnosti
 7. v prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiadať (do troch pracovných dní po vydaní vysvedčenia) o komisionálne preskúšanie a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

 

1.4    Povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

 1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností a zabezpečiť jeho pravidelnú dochádzku na vyučovanie
 2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 5. oznámiť škole/triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu (telefonicky, príp. prostredníctvom edupage) príčinu neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní v škole.
 6. poskytnúť škole na spracovanie v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov svoje meno a priezvisko, adresu, a telefónny kontakt, (po prípadnom rozvode manželstva predložiť kópiu súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa do jeho starostlivosti) a nasledovné osobné údaje dieťaťa:
 7. meno a priezvisko
 8. dátum a miesto narodenia
 9. bydlisko
 10. rodné číslo
 11. štátna príslušnosť
 12. národnosť

2      Prevádzka a vnútorný režim školy

2.1    Organizácia vyučovania

 1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie včas, upravení v súlade s hygienickými požiadavkami. Na kultúrne a spoločenské podujatia a maturitné skúšky prichádzajú v spoločenskom oblečení.
 2. Školskú budovu otvára školník o 6,30.
 3. Žiak môže za deň mať bez obedňajšej prestávky najviac 6 výnimočne 7 vyučovacích hodín. Obedňajšia prestávka je 55 min. a je určená rozvrhom hodín. Začiatok vyučovania, vyučovacie hodiny a prestávky sú upravené takto:
 4. 7,10 –       7,55
 5. 8,00 –       8,45
 6. 8,55 –       9,40
 7. 10,00 –     10,45
 8. 10,55 –     11,40
 9. 11,50 –     12,35
 10. 12,45 –     13,30      obedňajšia prestávka alebo hodina určená rozvrhom
 11. 14,25 –     15,10
 12. 15,15 –     16,00

 

 1. Žiaci sa sťahujú do učební cez prestávku, nie až po zazvonení na ďalšiu hodinu. Na vyučovanie v odborných učebniach biológie, chémie, fyziky a chemického laboratória čakajú vo vestibule školy na vyučujúceho. Za priaznivého počasia cez veľkú prestávku môžu žiaci vychádzať na školský dvor.
 2. Žiaci 1. až 4. ročníka pred hodinou telesnej výchovy čakajú učiteľa pri východe zo šatne a prechádzajú z budovy školy na miesto výučby a späť spoločne.
 3. Žiak môže byť zo zdravotných dôvodov oslobodený od telesnej výchovy na celý školský rok alebo na časť klasifikačného obdobia potrebného na vyliečenie a zotavenie žiaka na základe písomnej žiadosti (za neplnoletého žiaka žiadosť podáva jeho zákonný zástupca) a lekárskeho potvrdenia na určenom tlačive, a to v termíne do 10. septembra alebo v priebehu školského roka do 10 dní od odporučenia lekára. Žiaci oslobodení od telesnej výchovy (okrem plnoletých žiakov 5. ročníka) sú povinní zúčastňovať sa týchto hodín, pokiaľ nie sú zaradené na začiatok alebo koniec vyučovania.
 4. Voľné hodiny využívajú žiaci na prípravu na vyučovanie. Zdržiavajú sa vo voľných učebniach a správajú sa disciplinovane, aby nerušili vyučovací proces. Obedňajšia prestávka a voľné hodiny v rozvrhu plnoletých žiakov piateho ročníka sa považujú za prerušenie vyučovania, v tomto čase škola neberie zodpovednosť za žiakov, ktorí opustia priestory školy.
 5. Školské výlety sa môžu organizovať jeden raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

2.2    Neprítomnosť na vyučovaní

 1. Ak sú vopred známe dôvody neprítomnosti na vyučovaní, môže byť žiak uvoľnený:
 • z jednej alebo dvoch vyučovacích hodín: zákonný zástupca požiada vyučujúceho príslušného predmetu (plnoletý žiak požiada vyučujúceho osobne)
 • na tri vyučovacie hodiny až tri vyučovacie dni (aktuálne 5 dní podľa rozhodnutia ministra počas pandémie): zákonný zástupca požiada triedneho učiteľa (plnoletý žiak požiada triedneho učiteľa osobne)
 • na viac ako tri dni (aktuálne 5 dní podľa rozhodnutia ministra): na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (u plnoletých žiakov na základe ich vlastnej žiadosti) a po vyjadrení triedneho učiteľa a všetkých vyučujúcich, povoľuje riaditeľ školy. Žiadosť o uvoľnenie s vyjadreniami vyučujúcich je potrebné doručiť vedeniu školy najneskôr tri pracovné dni pred žiadaným termínom uvoľnenia. Žiadosť z dôvodu dovolenky sa povoľuje žiakovi len raz počas školského roka.
 • na domácu ani zahraničnú brigádu, na kurzy autoškoly (s výnimkou záverečných skúšok) sa žiaci z vyučovania neuvoľňujú
 1. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaných dôvodov, je jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám povinný bezodkladne, najneskôr však na nasledujúci pracovný deň oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti (osobne, telefonicky na sekretariáte školy alebo prostredníctvom rodičovského konta na edupage). Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na vyučovaní sa uznáva najmä choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, účasť žiaka na súťažiach.
 2. Neprítomnosť na vyučovaní, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje si plnoletý žiak sám a neplnoletého žiaka ospravedlňuje zákonný zástupca zápisom do študentského preukazu. V odôvodnených prípadoch a na základe písomného upozornenia triednym učiteľom sa môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od lekára triednemu učiteľovi bezodkladne po návrate do školy, najneskôr však do dvoch pracovných dní. Všetky ospravedlnenia potvrdzujúce odôvodnenosť neprítomnosti na vyučovaní musí mať žiak zaznamenané v študentskom preukaze. Neplnoletému žiakovi ospravedlnenky vystavené lekárom podpisuje v študentskom preukaze aj zákonný zástupca.

Neprítomnosť na vyučovaní nebude ospravedlnená, ak žiak alebo jeho zákonný zástupca nepostupoval v súlade so školským poriadkom.

 1. Ak triedny učiteľ nepozná dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní a neprítomnosť žiaka nie je do 5 pracovných dní ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, aby doložil dôvod neprítomnosti v určenej lehote. Súčasne žiaka upozorní, že v opačnom prípade sa bude posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nepodloží dôvod neprítomnosti, posudzuje sa, že štúdium zanechal.
 2. Žiak, ktorý je práceneschopný alebo v domácom liečení, nesmie sa zúčastňovať na vyučovaní a na školských aktivitách.
 3. Počas vyučovania žiak môže opustiť budovu školy len s písomným súhlasom v študentskom preukaze od triedneho učiteľa/zastupujúceho triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti od vyučujúceho nasledujúcej hodiny alebo učiteľa vykonávajúceho dozor na prízemí školy.
 4. Ak sa žiak v čase vyučovania zúčastní aktivít organizovaných školou alebo reprezentuje školu, jeho neprítomnosť na vyučovaní sa zaznamenáva v triednej knihe, ale nezarátava sa do jeho celkovej absencie. Učiteľ, ktorý pripravuje žiaka na reprezentáciu školy, môže dohodnúť s triednym učiteľom uvoľnenie žiaka na 1 deň pred súťažou (na prípravu na súťaž) a 1 deň po súťaži v prípade neskorého návratu.
 5. Absencia dlhšia ako 20 minút sa považuje za absenciu celej vyučovacej hodiny. Tri absencie kratšie ako 20 minút sa považujú za absenciu jednej celej vyučovacej hodiny. Toto platí aj pre neospravedlnenú absenciu.

2.3    Opatrenia vo výchove

 1. Za neospravedlnenú absenciu môže triedny učiteľ navrhnúť niektoré z výchovných opatrení a žiak môže byť hodnotený zníženou známkou zo správania v súvislosti s okolnosťami, za akých k neospravedlnenej absencii došlo:
 • 1 – 10 hodín – napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom (prípadne aj znížená známka zo správania)
 • 11 – 20 hodín – pokarhanie riaditeľom školy (spravidla aj znížená známka zo správania)
 • nad 20 hodín – spravidla podmienečné vylúčenie zo školy (aj znížená známka zo správania)
 1. Počet 15 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na vyučovaní v jednom mesiaci sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky pre účely zastavenia prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi a počet 60 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na vyučovaní sa považuje za zanedbávanie plnenia školskej dochádzky pre účely podnetu na začatie priestupkového konania v zmysle platnej legislatívy.
 2. Za mimoriadne aktívnu práca žiaka na vyučovaní môže vyučujúci urobiť zápis do ETK v časti Poznámky, za výborný prospech a plnenie úloh a povinností, za dobrú reprezentáciu školy a za mimoriadne aktivity môže žiak dostať osobnú pochvalu od triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy.
 3. Za neplnenie si povinností počas vyučovania a za narušovanie vyučovacieho procesu môže vyučujúci urobiť zápis ETK v časti Poznámky, za previnenie voči školskému poriadku možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie.
 4. V prípade vážneho porušenia Školského poriadku sa žiakovi nemusí povoliť účasť na vybraných školských akciách (napr. výmenný pobyt, školský výlet).
 5. Za porušenie školského poriadku sa považuje aj poškodzovanie mena školy nevhodným správaním mimo školy:
  • fajčenie v areáli a blízkosti školy – za knižnicou a pri okolitých bytových domoch
  • priestupky voči dobrému občianskemu spolunažívaniu
  • spáchanie priestupku alebo trestného činu (na základe právoplatného rozhodnutia).

2.4    Hodnotenie a klasifikácia

 1. Ak žiaka nie je možné v súlade s kritériami pre jednotlivé predmety vyskúšať a klasifikovať počas klasifikačného obdobia pre jeho dlhodobú alebo častú neprítomnosť na vyučovaní, bude komisionálne skúšaný a klasifikovaný v náhradnom termíne určenom riaditeľom školy.
 2. Ak na konci druhého polroka žiak neprospel najviac z dvoch predmetov, môže zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak sám písomne požiadať o povolenie vykonať opravné skúšky.
 3. Ak na konci druhého polroka žiak neprospel z troch a viac predmetov, môže zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak sám písomne požiadať o povolenie opakovať ročník.
 4. Podmienkou pre absolvovanie povinne voliteľného predmetu etická a náboženská výchova je pravidelná účasť žiaka na vyučovaní. V prípade vysokej absencie na týchto hodinách žiak spracuje tému určenú vyučujúcim predmetu a prezentuje ju na vyučovacej hodine.

2.5    Prerušenie štúdia a štúdium v zahraničí

 1. Žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, môže riaditeľ školy na žiadosť jeho zákonného zástupcu alebo na vlastnú žiadosť plnoletého žiaka povoliť prerušenie štúdia najviac na tri roky.
 2. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na vlastnú žiadosť plnoletého žiaka môže riaditeľ školy povoliť absolvovanie časti štúdia na obdobnej škole v zahraničí.

2.6    Žiacka samospráva

Vo vzťahu k vedeniu školy záujmy žiakov zastupuje žiacka školská rada, ktorá sa riadi svojím štatútom a tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried, jej prostredníctvom majú žiaci možnosť ovplyvňovať život školy a podieľať sa na tvorbe vnútorných predpisov školy. Koordinátorkou žiackej školskej rady je výchovná poradkyňa. V triedach sa môže vytvoriť spravidla trojčlenná samospráva, ktorá riadi život triedy a vystupuje ako hovorca záujmov triedy.

2.7    Ochrana majetku žiaka

 1. Žiak si môže prostredníctvom školy poistiť svoje veci. Poškodené a odcudzené veci môžu byť uhradené len prostredníctvom poisťovne podľa zmluvného dojednania.
 2. Žiak nenosí do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a cenné predmety. Za stratu peňazí a cenných vecí sa neposkytuje náhrada ani v rámci poistného.
 3. Odcudzenie vecí žiak nahlási ihneď triednemu učiteľovi, v prípade jeho neprítomnosti na sekretariáte školy. Vlastníctvo odcudzenej veci je povinný preukázať.
 4. Nájdené osobné veci žiakov sa ukladajú u informátorky.

3      Bezpečnosť a ochrana zdravia

 1. Žiaci sú povinní dodržiavať predpisy a pokyny školy o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane, s ktorými boli oboznámení preukázateľným spôsobom na začiatku školského roka a pred konaním aktivít organizovaných mimo budovy školy.
 2. Počas vyučovania žiak nesmie svojvoľne opustiť budovu školy, v prípade porušenia tohto zákazu škola neberie zodpovednosť za bezpečnosť žiaka.
 3. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov je zabezpečený pedagogický dozor počas celého vyučovania a počas školských akcií.
 4. Žiaci, ktorí sa stravujú v niektorej zo zmluvných školských jedální, v čase obedňajšej prestávky určenej rozvrhom, dbajú pri individuálnom presune tam i späť na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V školskej jedálni sa žiak riadi pokynmi pedagogického dozoru príslušnej školy.
 5. Žiakom je v celom areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou zakázané fajčiť a požívať alkohol, omamné a iné škodlivé a návykové látky. Do školy a na školské akcie nie je dovolené nosiť predmety a látky nebezpečné pre zdravie a život. Za konzumáciu alkoholu či požitie omamných látok počas vyučovania alebo na školskej akcii bude žiakovi znížená známka zo správania minimálne o jeden stupeň.
 6. V záujme ochrany zdravia a života je žiak povinný nahlásiť prítomnosť návykových látok v škole a osoby pod  ich vplyvom. Zistené prípady bude škola riešiť s rodičmi, prípadne odborníkmi z oblasti zdravotníctva a policajným zborom.
 7. Úrazy žiakov sa riadne evidujú a registrujú poverenou osobou. Žiaci sú povinní hlásiť neodkladne každý úraz alebo nebezpečnú udalosť a ublíženie na zdraví, ku ktorému došlo počas vyučovania a mimoškolských aktivít organizovaných školou učiteľovi vykonávajúcemu pedagogický dozor. Ak to žiakovi zdravotný stav nedovoľuje, urobí to jeho spolužiak. O každom úraze sa spisuje záznam, ku ktorému sa vyjadruje a podpisuje ho zákonný zástupca žiaka.
 8. Každý žiak má právo odmietnuť úlohu alebo prácu, ktorá by ohrozovala zdravie a bezpečnosť jeho alebo inej osoby.
 9. Žiak má ochraňovať všetky pozitívne hodnoty v škole a zároveň musí byť chránený školou od zastrašovania, vydierania, šikanovania a iných foriem násilia, preto žiaci nesmú byť ľahostajní k akejkoľvek forme psychického a fyzického šikanovania a ponižovania seba alebo svojich spolužiakov. Pri zistení prejavov takéhoto správania bezodkladne prípad oznámia triednemu učiteľovi alebo výchovnému poradcovi. Všetky prejavy takéhoto negatívneho správania budú oznamované rodičom, prípadne policajnému zboru a prísne trestané. Porušenia školského poriadku sa dopúšťajú žiaci, ktorí ponižujú a šikanujú iných, ale aj tí, ktorí sú svedkami takého javu a neoznámia to.
 10. Žiaci sú povinní chrániť svoje osobné údaje aj údaje ostatných, zverejňovanie fotografií iných osôb bez ich súhlasu na sociálnych sieťach je považované za porušenie ich osobnej slobody. Žiak sa nesmie verejne vyjadrovať hanlivo o spolužiakoch a zamestnancoch školy.
 11. Školské lekárničky sú na sekretariáte školy a u informátorky.
 12. Žiakom nie je povolené používať rýchlovarné kanvice.

4      Podmienky nakladania s majetkom školy

 1. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie, šetrne nakladať s energiou, vodou a učebnými pomôckami. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí vecnú škodu škole, spolužiakom, zamestnancom školy alebo iným osobám v škole, musí ju odstrániť alebo nahradiť.
 2. Všetky učebnice, ktoré žiak dostáva každoročne bezplatne, je povinný chrániť pred poškodením a na konci školského roka vrátiť.
 3. Zistené havárie a poškodenia majetku žiak hlási u informátorky školy.

5      Záverečné ustanovenie

Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 28. 08. 2020. Nadobúda platnosť dňom 01. 09. 2020. Ruší sa Školský poriadok zo dňa 01. 09. 2019.

V Žiline dňa 28. 08. 2020

 

 

Mgr. Viktor Tanító, riaditeľ školy