DEBATA

Čo je debata?

Debata je formálna výmena názorov. Prebieha najčastejšie medzi dvomi trojčlennými tímami, z ktorých jeden obhajuje vopred zadanú tézu a druhý s ňou nesúhlasí. V debate striedavo vystúpia všetci členovia tímov podľa pravidlami zadaného poradia, pričom tímy majú vyhradené rovnaké množstvo času na predstavenie svojich argumentov. SDA realizuje súťažné podujatia pre študentov základných, stredných a vysokých škôl, ale aj verejné debaty s cieľom popularizovať aktuálne témy a kultivovať verejnú diskusiu. O víťazovi súťažnej debaty rozhodujú kvalifikovaní rozhodcovia hlavne na základe argumentácie tímov, nie rečníckeho prejavu. Na každom turnaji prebieha niekoľko kôl debát. Turnaje sú zoskupené v lige alebo majú samostatnú vyraďovaciu časť.
Debatované tézy sa vyhlasujú v predstihu, aby mali tímy dostatok času na vlastnú prípravu, alebo krátko pred začiatkom debaty, aby sa preverili schopnosť improvizácie a rozhľad tímov. Bežný turnaj obsahuje oba typy téz: prípravné a improvizované. Tézy sú formulované tak, aby s nimi bolo možné rozumne súhlasiť aj nesúhlasiť

Cudzí jazyk

Členovia SDA majú možnosť zúčastňovať sa na turnajoch v angličtine na Slovensku aj v zahraničí. Debatovanie v angličtine na rozdiel od formálneho vzdelávania na školách, namiesto dokonalej znalosti gramatiky a slovnej zásoby kladie dôraz na schopnosť jasne a plynule vyjadriť názory a vedieť ich obhájiť. Teší nás, keď pozorujeme, že debata dokáže v jazykovej vybavenosti našich študentov robiť divy.

Občianstvo

Demokratická spoločnosť sa nevyhne argumentačným sporom. Debata vychováva občanov, ktorí sú lepšie pripravení sa s nimi vyrovnať. Debata nie je simuláciou politickej diskusie, ale poskytuje model, ako by sa malo nakladať s politickými konfliktami. Politickému životu by prospelo dôslednejšie uplatňovanie niektorých debatných zásad: schopnosť odlíšiť ideologické predsudky a rozumné argumenty, uprednostnenie faktov pred pocitmi a ochota ustúpiť kvalitnejším argumentom alebo dosiahnuť kompromis

MODEL UNITED NATIONS

MUN (MODEL UNITED NATIONS)

  • medzinárodná simulácia OSN
  • študenti z rôznych krajín reprezentujú delegátov v rôznych výboroch OSN, kde riešia aktuálny svetový problém
  • vo výboroch sa rokuje v cudzích jazykoch a dodržuje sa diplomatický protokol
  • cieľom práce študentov je dospieť k finálnej rezolúcií
  • učia sa argumentovať v cudzom jazyku, diplomaciu a medzinárodné vzťahy, spoznávajú cudzie krajiny a aktuálne problémy sveta, spoznávajú rovesníkov z mnohých krajín sveta

Created in YEL project

ŽilinaMUN

  • medzinárodná simulácia pre študentov stredných škol
  • v roku 2017 sa jej zúčastnilo 160 ľtudentov z 12 krajín (22 škôl)
  • konferencie sa už zúčastnili študenti z Indie, Ruskej federácie, Izraela, Palestíny, Fínska, Švédska, Francúzska, Španielska, Luxemburska, Nemecka, Holandska, Rakúska, Portugalska, Belgicka, Poľska, Srbska, Českej republiky a Slovenskej republiky
  • konferencia sa skladá zo 7 výborov v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku
  • podrobné informácie na: http://www.zamun.sk/