Učitelia/učiteľky anglického jazyka

Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina prijme do pracovného pomeru

  1. učiteľa/ku anglického jazyka – úväzok: 100% (zástup počas MD, školský rok 2019/2020)
  2. učiteľa/ku anglického jazyka – úväzok: 100% (zástup počas MD, september 2019 – február 2020)

Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2019

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 07. 06. 2018  na  adresu: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina alebo mejlom na riaditel@gbza.eu. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 17.06.2019.