Kľúčové aktivity:

 • výučba a príprava na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,
 • Žilinský literárny festival,
 • olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry,
 • exkurzie: Bratislava (divadelné predstavenie, výstava podľa ponuky), Martin (Slovenský národný cintorín/múzeum),
 • cena René – Anasoft litera gymnazistov,
 • Hviezdoslavov Kubín,
 • festival dokumentárnych filmov Jeden svet,
 • literárne súťaže (Novomeského Senica, Literárny Kežmarok, Štúrovo pero, Medziriadky…)
 • divadelné predstavenia
 • besedy a diskusie so spisovateľmi
 • spolupráca s Krajskou knižnicou v Žiline – prednášky, besedy,
 • výstavy k dôležitým výročiam osobností z kultúrneho života,
 • absenčné výpožičné služby školskej knižnice,
 • elektronické výpožičné služby,
 • Cena Absynt – škola reportáže s Vydavateľstvom Absynt,
 • školský časopis In vitro, 
 • divadelný krúžok v slovenskom jazyku,
 • klub Akadémie veľkých diel.

Ciele:

 • posilňovať aktivity podporujúce interpretačno-hodnotiaci spôsob práce, najväčší dôraz klásť na rozvoj jazykových prejavov žiakov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, vlastnú tvorbu, schopnosť argumentovať, rozvoj estetického cítenia, formovať kladný vzťah k literatúre,
 • v spolupráci s ostatnými PK zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním a účasťou na besedách, súťažiach, kultúrnych podujatiach a exkurziách s tematikou ľudských práv a multikultúrnej výchovy,
 • využívať inovačné vyučovacie metódy s využitím informačno-komunikačných technológií,
 • sledovať výzvy rôznych inštitúcií k literárnym súťažiam a propagovať ich medzi žiakmi, získavať žiakov pre zapojenie sa do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,
 • zapojiť sa do Žilinského literárneho festivalu, festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet a podujatí Krajskej knižnice v Žiline, Ceny Absynt,
 • pokračovať v budovaní školského knižničného fondu a podporovať žiakov v jeho využívaní pri individuálnom štúdiu.

záber zo školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Členovia predmetovej komisie:

Mgr. Martina Díriová 

slovenský jazyka a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry 

II. kvalifikačná skúška 

 

Mgr. Ivana Horecká 

slovenský jazyka a literatúra

I. kvalifikačná skúška 

 

Mgr. Martin Benikovský, PhD.

slovenský jazyka a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry 

II. kvalifikačná skúška 

Videá z činnosti komisie:

užitočné stránky:

www.cenaabsynt.sk

užitočné stránky:

http://renecena.sk

užitočné stránky:

www.nepovinnecitanie.webnode.sk

užitočné stránky:

www.akademiavelkychdiel.sk