Kľúčové aktivity:

 • Výučba a príprava na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
 • Žilinský literárny festival
 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
 • Exkurzie: Bratislava (divadelné predstavenie, výstava podľa ponuky), Martin (Slovenský národný cintorín / múzeum)
 • Cena René – Anasoft litera gymnazistov
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Festival dokumentárnych filmov Jeden svet
 • Literárne súťaže (Novomeského Senica, Novomeského Nitra, Literárny Kežmarok, Štúrovo pero,…)
 • Divadelné predstavenia
 • Besedy a diskusie so spisovateľmi
 • Spolupráca s Krajskou knižnicou v Žiline – prednášky, besedy
 • Výstavy k dôležitým výročiam osobností z kultúrneho života
 • Absenčné výpožičné služby školskej knižnice
 • Školský časopis In vitro

Ciele:

 • posilňovať aktivity podporujúce interpretačno – hodnotiaci spôsob práce, najväčší dôraz klásť na rozvoj jazykových prejavov žiakov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, vlastnú tvorbu, schopnosť argumentovať, rozvoj estetického cítenia, formovať kladný vzťah k literatúre
 • v spolupráci s ostatnými PK zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním a účasťou na besedách, súťažiach, kultúrnych podujatiach a exkurziách s tematikou ľudských práv a multikultúrnej výchovy
 • využívať inovačné vyučovacie metódy s využitím informačno-komunikačných technológií
 • sledovať výzvy rôznych inštitúcií k literárnym súťažiam a propagovať ich medzi žiakmi, získavať žiakov pre zapojenie sa do olympiády v slovenskom jazyku
 • zapojiť sa do podujatí Žilinského literárneho festivalu, festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet a podujatí Krajskej knižnice v Žiline
 • pokračovať v budovaní školského knižničného fondu a podporovať žiakov v jeho využívaní pri individuálnom štúdiu