Výchovný poradca a školský psychológ

VÝCHOVNÝ PORADCA

Mgr. Mária Beňušová

11

Email: maria.benusova@gbza.eu

Konzultačné hodiny:

Každý štvrtok 9,30 – 13,30 hod. alebo po dohode s výchovnou poradkyňou (aj popoludní).

Služby výchovného poradcu:

  • poskytovanie asistencie a poradenstva pri riešení problémov a ťažkostí v učení a vo výchovných problémoch,
  • poskytovanie poradenstva pri výbere a voľbe povolania,
  • sprostredkovanie besied a prednášok s odborníkom (psychológ, sexuológ, gynekológ, špecialista na životné prostredie atď.),
  • plnenie úloh v oblasti výchovy k partnerstvu, rodičovstvu, výchovy k zdravému životnému štýlu a k ochrane zdravia,
  • informačné, preventívne, orientačné, identifikačno-diagnostické činnosti realizované formou konzultácií,
  • poskytovanie informácií a poradenstva uchádzačom o štúdium na našej škole, ich rodičom a spolupráca so základnými školami,
  • poskytovanie služieb, návrhov a rád žiakom, učiteľom a rodičom

Práca výchovného poradcu – zameranie:

  • prevencia sa realizuje v spolupráci s koordinátormi (protidrogovej závislosti, environmentálnej výchovy atď.). Cieľom prevencie je predísť negatívnym javom (šikanovanie, priestupky v správaní, obchod so ženami a iné sociopatologické javy).
  • spolupráca a utužovanie kolektívu, ohľaduplnosť a spolupatričnosť so spolužiakmi, ktorí sa ocitnú v ťažkej sociálnej a osobnej situácii.

Cieľom výchovného poradenstva je viesť žiakov na ceste ich hľadania a zaradenia sa do spoločnosti.

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Mgr. Ivana Pavlicová, PhD.

fotkaIP

Email: ivana.pavlicova@gbza.eu

Konzultačné hodiny:                                                                                          

Utorok 07:30 – 15:00
Streda 07:30 – 15:00
Štvrtok 13:30 – 17:00
Piatok 07:30 – 15:00
Po osobnom dohovore je konzultácia možná aj v inom čase.

Nájdete ma v kabinete školskej psychologičky, na prízemí, vedľa zborovne, č. dverí 17.

Cieľom mojej práce je poskytovať odborné psychologicko – edukačné služby žiakom, pedagógom a rodičom, za účelom rozvíjania ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia.

Pre žiakov

-Všetko sa trochu zmení, keď to vyslovíme pred niekým nahlas.- Ak Vás čokoľvek trápi, či už ide o problém súvisiaci so školou a učením, rodinný, vzťahový alebo akýkoľvek osobný problém, som tu pre Vás. Rozhovory sú dôverné, záleží mi na tom, aby ste sa počas našich stretnutí cítili príjemne a bezpečne. Poradenský vzťah zakladám na empatickom porozumení tomu, čo práve prežívate. Mojím cieľom nie je Vás poučovať alebo súdiť, môžete jednoducho prísť a vyjadriť veci presne tak, ako ich cítite.

Pre rodičov

Ako rodičia našich žiakov, ste pozvaní k spolupráci so školskou psychologičkou. Ak je niečo, čo Vás v súvislosti s Vaším dieťaťom trápi, či sú to problémy s učením, výchovné problémy alebo akékoľvek psychické problémy, môžete ma osloviť a budeme spoločne hľadať cestu ako Vašej dcére alebo synovi pomôcť.

Pre pedagógov

Pedagógov pozývam k spolupráci pri riešení problémov žiakov (napr. výukových alebo výchovných) – môžete ma kontaktovať, ak sa vyskytol problém u konkrétneho žiaka, žiačky, alebo v konkrétnej triede či skupine. Triednym učiteľom ponúkam skupinové aktivity pre triedy a všetci učitelia môžu v prípade záujmu absolvovať odborné semináre pod vedením školskej psychologičky.

Kontaktovať ma môžete osobne alebo prostredníctvom emailu – ivana.pavlicova@gbza.eu