„Dôležité je, aby sme sa neprestali pýtať. Zvedavosť má svoj vlastný zmysel existencie.“

Albert Einstein

Zuzana Rašovcová BIO-FRJ
Zuzana Rašovcová BIO-FRJ
Jana Matulayová MAT
Marek Matuška FYZ-CHE
Marek Matuška FYZ-CHE
Luis Gil MAT-FYZ
Luis Gil MAT-FYZ
Mar Martínez FYZ - CHE
Mar Martínez FYZ - CHE
Mária Beňušová BIO-GEG
Mária Beňušová BIO-GEG
Lucia Máhriková CHE-BIO
Lucia Máhriková CHE-BIO
Viera Šrancová MAT-INF
Viera Šrancová MAT-INF
Lucia Palicová CHE - TŠV
Lucia Palicová CHE - TŠV
Janka Holešová MAT-INF
Janka Holešová MAT-INF
Michal Butek MAT
Alexis Torres BIO-CHE
Alexis Torres BIO-CHE
UKÁŽKA NIEKTORÝCH NAŠICH ODBORNÝCH UČEBNÍ

.

FYZIKA

Človek pochádza z prírody a od ranného detstva sa zvedavo zaujíma o jej fungovanie. V rámci fyziky sa snažíme o zachovanie či vytvorenie kladného postoja, záujmu či lásky k predmetu a samotnej prírode. Podporujeme snahu o pochopenie procesov, ktoré v nej prebiehajú. Myslíme si, že toto poznanie zabezpečí jednotlivcovi či spoločnosti kvalitnejší život. Práve technický výskum a pokrok sú zodpovedné za neustály posun ľudstva smerom vpred.

Vedieme študentov k praktickému riešeniu životných problémov pomocou kvalitatívnych úloh či laboratórnych prác. Poznanie prírody a vytváranie vzťahu k životnému prostrediu, k našej planéte, sú základom rozvoja environmentálneho zmýšľania. Nezaobíde sa to bez medzipredmetových vzťahov s chémiou či biológiou, ale aj informatikou a matematikou, ktorá je spoločným jazykom prírodných vied.

Na hodinách fyziky na našej škole neuprednostňujeme hromadenie vedomostí, ale skôr rozvoj kľúčových životných zručností – kritické myslenie, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť, zodpovednosť za vlastné učenie, schopnosť tímovej spolupráce i kreativitu. Študenti majú možnosť zažívať pestré aktivizujúce aktivity. Samozrejme, záujemcom o hlbšie štúdium fyziky pomôžeme s prípravou na maturitné i prijímacie skúšky. Umožňujú nám to semináre, ale aj prírodovedné krúžky, konzultácie k odborným prácam, predmetovým súťažiam a sprievodné akcie – napr. Prírodovedný deň, Prírodovedná olympiáda, exkurzie…

MATEMATIKA

Medzi ciele predmetu matematika patrí rozvíjanie matematického myslenia a prijatie myšlienky dôležitosti a opodstatnenosti matematiky v bežnom živote. Tiež je to vytvorenie pozitívneho vzťahu k tomuto predmetu, a tým nájsť aj spôsob ako ho ľahšie zvládnuť. Naši učitelia kladú dôraz na výber praktických úloh – využiteľných v bežnom živote a na vytváranie pozitívnych návykov pri vyhľadávaní zdrojov pre štúdium a samoštúdium.

Aké máte ďalšie možnosti štúdia?

  • možnosť zapojiť sa do súťaží napr. Matematická olympiáda, Matematický klokan, Matematický B-Deň, IMMC či rôznych korešpondenčných seminárov
  • možnosť zapojiť sa do súťaže SOČ v odboroch Matematika a spracovať s podporou vyučujúcich zaujímavú tému zo spomenutých ťažkých, ale veľmi využiteľných a zaujímavých oblastí
  • možnosť konzultovať svoje matematické problémy s jednotlivými vyučujúcimi počas celého školského roka pravidelne alebo podľa potreby mimo vyučovacích hodín
  • možnosť získať užitočné vedomosti nad rámec stredoškolskej matematiky na krúžku diferenciálneho počtu, ktorý je dobrou voľbou najmä pre študentov uvažujúcich o štúdiu technických vied
  • možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepšiu fotografiu s matematickým motívom organizovanú našim španielskym matematikárom Luisom Gilom
  • možnosť pravidelne sa pripravovať na maturitnú skúšku z matematiky vo francúzskom či španielskom jazyku pod vedením lektorov Clauda Willera a Luisa Gila
INFORMATIKA

Medzi ciele predmetu informatika patrí budovanie informatickej kultúry a pozitívneho postoja k spracovaniu informácií, rozvíjanie logického a algoritmického myslenia, rozvíjanie kooperácie a komunikácie, rešpektovanie právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov a rozvoj zručností pri práci s rôznymi typmi softvérov a aplikačných programov.

Naši študenti sa pravidelne zapájajú do olympiád z informatiky a rôznych programovacích súťaží.

CHÉMIA

Našou ambíciou je zapáliť vás pre štúdium chémie (a to doslova). Študenti na našom gymnáziu majú možnosť prejsť základy chémie počas prvých troch rokov a neskôr sa ponoriť hlbšie na špecializovaných seminároch. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia chémie sú laboratórne cvičenia, kde môžete nadobudnúť praktické zručnosti.

Hrať scénky, rapovať či vyrábať plagáty nie je výsadou len nejakého záujmového krúžku, u nás to zažijete aj priamo na hodine. Na hodinách chémie využívame totiž skupinovú prácu, kde je dôraz na aktivitu študenta. Je to výborný spôsob, ako získať skúsenosti s tímom rovesníkov pre vaše budúce zamestnanie.

Medzi naše tradičné mimoškolské aktivity patrí chemická show, prírodovedná olympiáda a chemická olympiáda.

BIOLÓGIA

Na biológii kladieme veľký dôraz nielen na teoretické vedomosti, ale aj na ich praktické aplikovanie v každodennom živote. Napríklad, nabifliť sa osmotické javy je vám na nič, ak nerozumiete prečo nasolená zelenina v šaláte pustí vodu. Pri štúdiu kostry nohy netreba vedieť naspamäť všetky kostičky predpriehlavku, dôležité je vedieť kriticky posúdiť výhody a nevýhody barefoot obuvi. Pri štúdiu ornitológie netreba vždy vedieť zaradiť daného jedinca do systému živočíchov, lepšie je pri prechádzke v prírode vedieť, že ten spev patrí slávikovi, či drozdovi a silueta dravca zase sokolvi.. Popri všetkom štúdiu dôrazne apelujeme na ekológiu a ochranu prírody.

V druhom, treťom i štvrtom ročníku majú študenti aj praktické cvičenia z biológie, kde sa naučia používať mikroskop, vytvárať natívne preparáty, pozorovať trvalé preparáty, rozlíšiť bunky cibule, zemiaka, korku, svalu, epitelu, vytvoriť a popísať odtlačky prstov, či zistiť aká je pravdepodobnosť, že budúci potomkovia zdedia nejaké genetické ochorenie či krvnú skupinu matky.

V maturitnom seminári z biológie sú študenti vedení k samostatnému experimentovaniu a každý z nich pracuje na vlastnej vedeckej práci, ktorej prezentácia je súčasťou maturitnej skúšky. Maturovať sa dá ako v materinskom jazyku, tak aj v jazyku sekcie. Zároveň študenti môžu získať aj odbornú štátnu jazykovú skúšku z biológie v jazyku sekcie.

Naši študenti sa tiež každý rok zúčastňujú biologických olympiád a korešpondenčných seminárov z evolučnej biológie a vždy sa môžu zúčastniť jednej z tematických exkurzií.

„Ničoho v živote sa netreba báť, treba len všetkému porozumieť.“

Marie Curie-Skłodowská

UKÁŽKA AKTIVÍT PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

Halloweenska chemická show

Fyzika v Martine

Prírodovedný deň

Biológia – aktivity

Mikulášska chemická show

Laboratórne cvičenia

Školská prírodovedná mikina

Mykologická Jeseň

PRECVIČ SI S NAMI PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRÁCE V  LABORATÓRIU