Misky strieborné, nádoby výborné

Srdečne vás pozývame na divadelné prestavenie dramaticko-výtvarného krúžku v slovenskom jazyku pod názvom Misky strieborné, nádoby výborné, ktoré sa uskutoční v utorok 27.2. o 16:30 v aule Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline (Ulica J. M. Hurbana 44). Vstup je voľný. Slovenský text je priložený.

S úctou

Dear colleagues,

we cordially invite you to the theatrical promotion of the dramatic-art group in the Slovak language called Misky strieborné, nádoby výborné (Silver bowls, the excellent pots), which will take place on Tuesday 27.2. at 4:30 pm at the School Hall of the Gymnasium of St. Francis of Assisi in Zilina (Street J. M. Hurbana 44). Entry is free. The text in the Slovak language is attached.

Yours sincerely

Martin Benikovský, Monika Kavenčiaková

Anotácia hry
Misky strieborné, nádoby výborné je moderná súčasná hra, ktorá sa umeleckými prostriedkami vyjadruje k existenčným problémom našich čias: hovorí o našej biede, o falošnom vlastenectve, o zbabelosti a sebazahľadenosti, o provincionalizme, o zmarených životoch, odhaľuje falošný kultúrny obraz, ktorý desaťročie (de)formuje vzťah ľudí k histórii krajiny, v ktorej žijú. Cez štúrovské ženy vyvstávajú čítankoví superkladní hrdinovia štúrovskej generácie ako ľudia s mnohými charakterovými problémami, provokujú k zásadnejšiemu prehodnoteniu ich pozície v dejinách slovenského národa.

Annotation of play
Misky strieborné, nádoby výborné (Silver bowls, the excellent pots) is a modern contemporary game that expresses the artistic means of the existence of the problems of our time: it speaks of our misery, false patriotism, cowardice and self-indulgence, provincialism, mournful lives, reveals a fake cultural image that decades deforms the relationship of people to the history of the country in which they live. Through studying women the superpowered heroes of the generation of Ludovit Stur as the people with many character problems writer (Jana Juráňová) provoke a more fundamental reassessment of their position in the history of the Slovak nation.

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: