Úlohy na týždeň

Žiaci

Úlohy na týždeň (žiaci):

25.6. – 29.6. 2018

25.6. – 26.6. Celá škola Triedne výlety (študenti, ktorí sa nezúčastnia triedneho výletu sa budú hlásiť u p. vrátničky o 8,00 a budú mať 4 hodiny (1.-4. h).
27.6. Celá škola – 9:00 – 11:30 Triednické práce (odovzdávanie a preberanie učebníc podľa upraveného harmonogramu, čistenie lavíc a šatňových skriniek)
28.6. Celá škola – 8:00 – 11:30 Triednické práce (odovzdávanie a preberanie učebníc podľa upraveného harmonogramu, čistenie lavíc a šatňových skriniek)
28.6. p. Vlasák a určení žiaci Školský futbalový turnaj
28.6. Žiaci Deň otvorených dverí u riaditeľa pre študentov (8,00-8,30 9,00-9,30 10,00-10,30)
29.6. Celá škola 9,00 – slávnostné ukončenie školského roka v Slniečku // po skončení – triednické hodiny s vyhodnotením triedy a odovzdávanie vysvedčení

Správy a podnety pre vedenie školy:

 • 1.06 @ 08:00 - 27.09 @ 17:00
  Súťaž je 2- kolová: kolo : 01.06.— 20.09.2018 na pôde konkrétnej školy kolo: 27.09. - 07.10.2018 v rámci Žilinského literárneho festivalu…

Často kladené otázky:

Ako si mám vyberať semináre?

Zmyslom času stráveného na škole je rozvoj osobných schopností a vzdelania, ktoré potrebujete pri ďaľšom štúdiu. Kariérne plánovanie by teda malo byť pre každého študenta prioritou, a čím skôr sa rozhodnete zamerať svoj čas a energiu pre budúce štúdium, tým väčšiu šancu budete mať dostať sa na kvalitnú univerzitu a následne sa stať kvalitným a žiadaným profesionálom pre svoju oblasť.

Odporúčame sa najneskôr v treťom ročníku rozhodnúť pre všeobecné smerovanie (prírodné vedy, spoločenské vedy, jazyky, …), aby ste si boli schopní vybrať semináre pre svoju budúcnosť. Vo štvrtom ročníku by ste už mali mať predstavu o konkrétnom odbore, prípadne i univerzite, lebo si definitívne volíte pväčšinu predmetov do piateho ročníka. V piatom ročníku už len venujete svoj čas a energiu na dosiahnutie svojho cieľa pri príprave na maturitu (účasťou a prácou na seminároch) a prijímacie skúšky.

Aj keď je ťažké vybrať si svoju budúcnosť, nebojte sa toho. Nebojte sa byť sebou a tvoriť svoju budúcnosť. Je to zmyslom vášho času na strednej škole. Žiadne štúdium nie je ľahké, no ľahké veci určite neprinesú do života nič hodnotné.

Prečo som v strese?

Problémov môže byť viac:

 1. Robíte veci na poslednú chvíľu
 2. Neoddychujete (škola, práca, aktivity, hádky…)
 3. Na hodine ste sa nenaučili dôležité veci a musíte sa ich naučiť doma
 4. Nekomunikujete s vyučujúcim/výchovným poradcom/školským psychológom v prípade problémov s učivom
 5. Nemáte žianu životosprávu a vaše telo trpí
 6. Sociálne médiá vás pripravili o reálny život
 7. Nemáte kvalitný časový plán
 8. Nekontrolovane preferujete veci zaujímavé pred dôležitými
 9. Nemáte dostatočnú vnútornú motiváciu pre náročné štúdium
 10. Nemáte doma dobré psychologické zázemie

Všetky tieto problémy (a ďaľšie) sa dajú riešiť (často jednoducho), poraďte sa s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, výchovnou porakyňou, alebo školským psychológom, nehovoriac o rodičoch a priateľoch. Komunikácia, odhodlanie a vytrvalosť sú začiatok riešenia, ktoré prinesie osoh vám.

Prečo sa musíme učiť to čo sa učíme?

Gymnázium bilingválne ako štátna škola musí napĺňať Štátny vzdelávací program SR a medzinárodné zmluvy so Španielskym a Belgickým kráľovstvom. Tieto plány sú zamerané na kvalitu, hĺbku, všestrannosť a schopnosť aplikovať požadované vedomosti zo všetkých predmetov školského vzdelávacieho programu.

Je prirodzené, že niektoré predmety sú individuálne viac či menej obľúbené a aj vaše hodnotenie reflektuje vašu budúcu profiláciu, na strednej škole bilingválneho typu sa na rozdiel od základnej školy dá len výnimočne dosiahnuť výborné hodnotenie zo všetkých predmetov.

Nemôže nám spojená hodina odpadnúť?

Učebný plán akéhokoľvek štúdia je pomerne náročný a preto ministerstvo všeobecne neodporúča odpadávanie hodín. Počas každej hodiny by ste mali dostať príležitosť sa vzdelávať a rozvíjať, čo sa dá aj opakovaním, samostatnou či skupinovou prácou, komunikáciou či diskusiou. Sme povinní zabezpečiť vyučovanie v maximálne možnej miere, preto veríme, že aj neodborne zastupované, či spojené hodiny vie profesionálny pedagóg využiť na rozvoj kompetencií daných študijným programom, prípadne využiť na prácu, ktorou si ušetríte čas pri domácej príprave.

Prečo sa musím prezúvať?

Každá škola sa môže rozhodnúť, či sa jej žiaci budú prezúvať, alebo nie, a toto je zapísané v školskom poriadku. Výhody neprezúvania sú získané 2 minúty dňa, výhodou prezúvania je kvalitnejšie a esteticky i hygienicky lepšie prostredie na vyučovanie (v škole trávite priemerne viac než 6 hodín dňa).

Pre Gymnázium bilingválne je od vzniku  vyššou pripritou práve kvalitnejšie prostredie pre vzdelávanie, čo je hlavne zreteľné v období dažďových, či snehových preháňok. Rovnako je to doma, kde sa prezúvate, aby ste trávili čas v kultúrnejšom prostredí, aj keď je tam oveľa menej ľudí než v škole, kde nakoniec často strávite oveľa viac času než doma (nepočítajúc spánok).

Ak sa niekto čisto egocentricky rozhodne, že jeho 2 minúty sú viac než znehodnocovanie prostredia pre svojich spolužiakov, je to jeho osobná vizitka. V škole sa pohybuje približne 500 ľudí denne, a sme radi, že absolútna väčšina kultúrnosť prostredia chápe a rešpektuje.

Ako je to s kúrením v škole?

Vykurovacie obdobie je jasne vymedzené platnou legislatívou a v danom období sa vykuruje systémom, ktorý dodáva teplo jednotne bez možnosti vypnúť či zapnúť jednotlivé časti školy. Kúri sa teda stále.

Prekúrenie či podkúrenie konkrétnej miestnosti vzniká jedine činnosťou užívateľov – žiakov a učiteľov. Ide hlavne o:

 1. Vypínanie/zapínanie radiátorov v učebniach
 2. Otvorené okná po odchode z miestnosti
 3. Dlhodobo otvorené okná na záchodoch

K prekúreniu dochádza hlavne v najvyššom poschodí starej budovy (UAJ a UŠJ – odporúčame vypnúť radiátory a priebežne vetrať), podkúreniu hlavne pod veľkými sklenenými plochami – Slniečko).

V poslednom období sme tepelne izolovali hlavné vchody, kde dochádzalo k únikom tepla a plánujeme výmenu okien v novom učebnom pavilóne.

Teplota (počet radiátorov) je daná projektom školy, ktorý vychádza z noriem daných legislatívou – na chodbách je to teplota nad 15˚C (nameraný priemer je 18˚C). V triedach bol nameraný priemer 23˚C (norma je 20˚C). Tieto normy vie meniť len štát a následne meniť počet radiátorov v projekte školy (napríklad na chodbách). Padavý chladnejší vzduch je vždy pod veľkými sklenenými plochami (napríklad Slniečko).

Vyhláška č. 527/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

b) v zariadení pre deti a mládež, okrem zariadení pre deti a mládež uvedených v písmene a), bola zabezpečená teplota

1. učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 20 oC,

2. priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 15 oC,

3. šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 20 oC,

4. šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15 oC,

5. chodieb a záchodov najmenej 15 oC.

Dans une grande âme tout est grand. -Blaise Pascal

Un objetivo es un sueño con fecha. Napoleon Hill