VÝCHOVNÝ PORADCA

Konzultačné hodiny:

Každý štvrtok 9,30 – 13,30 hod. alebo po dohode s výchovnou poradkyňou (aj popoludní).

Služby výchovného poradcu:

 • poskytovanie asistencie a poradenstva pri riešení problémov a ťažkostí v učení a vo výchovných problémoch,
 • poskytovanie poradenstva pri výbere a voľbe povolania,
 • sprostredkovanie besied a prednášok s odborníkom (psychológ, sexuológ, gynekológ, špecialista na životné prostredie atď.),
 • plnenie úloh v oblasti výchovy k partnerstvu, rodičovstvu, výchovy k zdravému životnému štýlu a k ochrane zdravia,
 • informačné, preventívne, orientačné, identifikačno-diagnostické činnosti realizované formou konzultácií,
 • poskytovanie informácií a poradenstva uchádzačom o štúdium na našej škole, ich rodičom a spolupráca so základnými školami,
 • poskytovanie služieb, návrhov a rád žiakom, učiteľom a rodičom

Práca výchovného poradcu – zameranie:

 • prevencia sa realizuje v spolupráci s koordinátormi (protidrogovej závislosti, environmentálnej výchovy atď.). Cieľom prevencie je predísť negatívnym javom (šikanovanie, priestupky v správaní, obchod so ženami a iné sociopatologické javy).
 • spolupráca a utužovanie kolektívu, ohľaduplnosť a spolupatričnosť so spolužiakmi, ktorí sa ocitnú v ťažkej sociálnej a osobnej situácii.

Cieľom výchovného poradenstva je viesť žiakov na ceste ich hľadania a zaradenia sa do spoločnosti.

Mgr. Mária Beňušová

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

 • Hľadáte riešenia ako zvládať stres?
 • Cítite sa preťažení?
 • Neviete kam na vysokú školu?
 • Máte problémy s učením?
 • Chýba Vám sebadôvera?
 • Cítite sa nepochopení?
 • Niečo Vás ťaží a radi by ste sa zdôverili?
 • Chcete lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť svoje sebauvedomenie?
 • Máte chuť vyskúšať si relaxačné cvičenia?

PhDr. Klaudia Tabačková, PhD.