VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dodávanie elektrickej energie (1.8.2020 – 31.7.2022)

Objednávkový formulár zákazky č. Z202013637

Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku (ďalej LV) pre žiakov druhého ročníka Gymnázia bilingválneho v Žiline.

Príspevok ministerstva školstva 150€ – 87 predpokladaný maximálny počet žiakov – maximálne 13 050€ s DPH

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov organizácie: Gymnázium bilingválne

Sídlo organizácie: T. Rúžičku 3, Žilina 010 08

Zastúpený: Mgr. Viktor Tanító – riaditeľ

IČO: 36148563

DIČ: 2021516827

Internetová stránka: http://gbza.eu/

 

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie:

Mgr. Imrich Milo

Tel.: 0905 867 911, E-mail: imrich.milo@gbza.eu

 

 1. Predmet obstarávania: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku (ďalej LV) pre žiakov druhého ročníka Gymnázia bilingválneho v Žiline.

 

Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie lyžiarskeho výcviku (ďalej LV) pre žiakov druhého ročníka nášho Gymnázia.

 

Podmienky pre 5 – dňový lyžiarsky kurz:

– ubytovanie pre cca 90 osôb v izbách s vlastným sociálnym zariadením, ubytovanie pre zdravotníka a pedagogický dozor zadarmo (max 5 osôb, podľa finálneho počtu žiakov)

– plná penzia + pitný režim

– spoločenská miestnosť s data projektorom

– lyžiarske stredisko s umelým zasnežovaním

– zjazdovky vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých lyžiarov

– skipas

– 1 x inštruktor na snowboard a 5 x inštruktor na lyže v cene zabezpečenia LV

– doprava do strediska a späť

– možnosť zapožičania lyžiarskej či snowboardovej výstroje

– uprednostňujeme termín vo februári až do 1.polovice marca (mimo polročných prázdnin 3.2.

a jarných prázdnin 24.- 28.2. 2020)

 

Kód CPV: 92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby, 98341000-5 Ubytovacie služby, 80415000-6 Lyžiarska škola,

 

 1. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

 

Miesto dodania predmetu zákazky: podľa ponuky realizácie výcviku

 

Termín dodania predmetu zákazky: podľa ponuky realizácie výcviku

 

 1. Komplexnosť dodania predmetu zákazky: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
 2. Spôsob predloženia ponuky: Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: imrich.milo@gbza.eu
 3. Lehota na predloženie ponuky: 4.11.2019 do 10,00 hod.
 4. Otváranie ponúk:

 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 4.11.2019 o 13,00 hod. na adrese verejného obstarávateľa

 

 1. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.

 

 1. Financovanie predmetu zákazky:

 

Príspevok ministerstva školstva 150€ – 87 predpokladaný maximálny počet žiakov – maximálne 13 050€ s DPH

 

 1. Podmienky účasti uchádzačov:
 2. a) podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí predložením príslušného dokumentu, potvrdzujúceho oprávnenosť subjektu vykonávať predmetnú činnosť

 

 1. b) podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí predložením čestného prehlásenia dodávateľa, že spĺňa danú podmienku.

 

 1. Požiadavky na zostavenie ponuky:

 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

 1. a) Návrh na plnenie kritéria – Cenová ponuka na realizáciu
 2. b) Dokument, potvrdzujúceho oprávnenosť subjektu vykonávať predmetnú činnosť
 3. c) Čestné prehlásenie, že subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
 1. Kritérium na hodnotenie ponúk:

– najnižšia cena pri dodržaní kvalitatívnych požiadaviek na ubytovanie a svah za celý predmet zákazky v EUR s DPH

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní.

V Žiline, dňa 23.10.2019

Mgr. Viktor Tanító

riaditeľ školy