PRIEBEŽNÉ POVINNOSTI:

 • pri vchode meriame teplotu a dezinfikujeme ruky
 • žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania
 • dodržiavame zásady ROR
 • označujeme elektronicky príchod a odchod zo školy
 • pri 3 a viacdňovej neprítomnosti ŽIACI posielajú elektronicky Vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez EduPage)
 • nahlasujeme akékoľvek dôležité informácie triednemu učiteľovi

AK JE V ŠKOLE MINIMÁLNE JEDNA OSOBA POZITÍVNA NA COVID (ORANŽOVÁ A ČERVENÁ FÁZA):

 • Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 (tzn. bola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19) môže určiť jedine regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár a následne musí byť táto skutočnosť oznámená škole zo strany osoby s podozrením na ochorenie COVID-19 (alebo jej rodiča).
 • Riaditeľ preruší vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Počas karantény zabezpečí dištančné
  vzdelávanie. Následne sa po rozhodnutí RÚVZ sa žiaci a učitelia oboznámia s formu vyučovania.
 • Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe zostáva len žiak/zamestnanec, nie celá trieda
 • Vyučovanie v škole sa realizuje kombinovanou formou:
  • Dištančná forma vzdelávania je zabezpečená:
   – v triede, v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény a nemajú možnosť zapojiť sa do dištančnej výuky). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
  • Prezenčná forma vzdelávania je zabezpečená:
   – v triedach, ktoré neboli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
   – ak 100% žiakov v triede má výnimku z karantény,
   pre žiakov, ktorí majú výnimku z karantény a nemajú možnosť sa zapojiť do dištančnej formy vzdelávania – nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu s využitím digitálnych technológií alebo sa doň nedokážu zapojiť z dôvodu ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb a miera špeciálno-pedagogickej podpory vyžaduje zachovanie prezenčnej formy vzdelávania
 • pri dištančnej výučbe je zachovaný pôvodný rozvrh:
  • realizujeme online hodiny cez Teamsy (časť hodiny online a časť môžeme dať úlohy a zadania)
  • odporúčame používať pracovné notebooky