Práca nadčas

I. Pracovný čas

ZÁKON z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplneníniektorých zákonov:
„Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku.“

Pracovný čas platený výplatou je 37,5 hodín týždenne (plný uväzok). Ak je priama vyučovacia povinnosť napríklad 20 hodín týždenne, 17,5 hodín práce týždenne je na činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou – napr.

  • svedomitá osobná príprava na vyučovanie, príprava pomôcok a materiálu na vyučovanie a starostlivosť o ne,
  • vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie,
  • sebavzdelávanie,
  • oprava písomných prác žiakov,
  • vykonávanie pedagogického dozoru,
  • spolupráca s učiteľmi a rodičmi,
  • starostlivosť o zverené kabinety, zbierky a ostatné zverené pomôcky slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu procesu,
  • účasť na poradách zvolávaných vedením školy alebo zriaďovateľom a inými orgánmi štátnej správy v školstve, týkajúcich sa zabezpečovania a hodnotenia úrovne pedagogického procesu,
  • pedagogická diagnostika žiakov,
  • účasť na akciách organizovaných školou

II. Práca nadčas

Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy na príkaz vedúceho zamestnanca alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas.

Zamestnanec si nemôže samovoľne nariadiť, určit, vykonať a vyhodnotiť prácu nadčas.

III. Nariadenie/odsúhlasenie práce nadčas

Práca nadčas je odúhlasená/nariadená PRED jej vykonaním.

Pravideľné nadčasy sú nariadené úväzkom/rozvrkom.

Nepravideľné nadčasy sú nariadené zastupovaním.

Mimovyučovacie aktivity (MA) súvisia hlavne s organizovaním školských akcií a inými dôležitými úlohami. Odsúhlasiť ich môže riaditeľ školy PRED vykonaním nadčasovej práce.

Ak ide o pravideľné MA, dajú sa dohodnúť na začiatku školského roka.

IV. Vyhodnotenie práce nadčas

Po zrealizovaní práce nadčas je presný finálny počet skontrolovaný zástupcom RŠ (v prípade potreby konzultovaný s riaditeľom školy) čím skôr po jej zrealizovaní.

V. Odmeny

Práca nad rámec pracovnej zmluvy je alternatívne odmeňovaná finančnou odmenou na základe platného platového predpisu.

VI. Pracovný výkaz

Dohodnutá a zrealizovaná práca nadčas je zapísaná v mesačnom pracovnom výkaze zamestnanca