PODĽA AKTUÁLNYCH USMERNENÍ NIE JE POTREBNÝ TEST ŽIAKOV. PRI PRÍCHODE DO ŠKOLY MUSÍ MAŤ ŽIAK RESPIRÁTOR ALEBO RÚŠKO, MERIA SA TEPLOTA A DEZINFIKUJÚ RUKY.

Vzor pozvania na prijímacie skúšky pre jednotlivé sekcie.

Francúzska sekcia (vzor pozvánky)

Vážení rodičia,

Vaša dcéra/syn                 , nar.      , číselný kód     (pod ním bude zverejnený výsledok prijímacieho konania)

je pozvaná/ý na prijímaciu skúšku

do slovensko-francúzskej sekcie Gymnázia bilingválneho, Ul. T. Ružičku 3 v Žiline, ktorá sa uskutoční 05. mája/12. mája v budove školy.

Z ministerského Usmernenia pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 (aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021) vyplýva, že

 1. a) do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo majú výnimku z preukázania sa negatívnym výsledkom testu,
 2. b) rodičia do budovy školy nevstupujú,
 3. c) pred vstupom do budovy školy bude zmeraná teplota žiakom. V prípade zvýšenej teploty, prejavov akútneho respiračného ochorenia, karanténnych opatreniach, budú informovaní o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok,
 4. d) v priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,
 5. e) každý žiak používa vlastné písacie potreby.

Vopred ďakujeme za dodržanie stanovených pravidiel. Veríme, že spoločne zvládneme celý priebeh hlavne v bezpečí a zdraví.

 

Harmonogram prijímacej skúšky:

10,45 – 11,20 – príchod uchádzačov do budovy školy a do učební podľa zadelenia do skupiny

11,20 – 11,35 – prezentácia uchádzačov v triedach

11,35 – 13,05 – vypísanie kódovacieho štítka, príprava na testovanie, psychologický test

 

Uchádzač na prijímacej skúške bude potrebovať pero píšuce modro (odporúčame aj náhradné).

Pred konaním prijímacej skúšky v pridelenej učebni uchádzač:

 • odovzdá poverenému zamestnancovi školy vyplnenú návratku informovaného súhlasu (zaslaný v tejto zásielke). Upozorňujeme, že bez podpísanej návratky zákonným zástupcom nie je možné, aby žiak vykonal psychologické testy,
 • vyplní kódovací lístok, na ktorý napíše aj telefónny kontakt na zákonného zástupcu  za účelom poskytnutia informácií o uvoľnení miesta medzi prijatými uchádzačmi.

V prípade uvoľneného miesta budú zákonní zástupcovia, ktorí podali odvolanie proti neprijatiu, kontaktovaní v poradí, v akom sa žiak umiestnil v prijímacom konaní.

Najneskôr do ukončenia prijímacej skúšky je možné:

 • predložiť kópiu diplomu overenú riaditeľom základnej školy za súťaže, za ktoré v súlade s kritériami pre prijímacie konanie môže uchádzač získať body,
 • predložiť lekárske potvrdenie uchádzača so zníženou pracovnou schopnosťou.

 

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené 17. mája 2021 na dverách budovy školy o 10,00 hod. a na webovej stránke www.gbza.eu o 14,00 hod. Z dôvodu ochrany osobných údajov tieto výsledky nebudú zverejnené pod menom uchádzača, ale pod prideleným kódom, ktorý máte napísaný v prvom riadku tejto pozvánky.

Rozhodnutie o výsledku prijímacej skúšky bude dňa 17. mája 2021 zaslané doporučene do vlastných rúk na adresu zákonného zástupcu uvedeného v prihláške na strednú školu.

 

   Mgr. Viktor Tanító

         riaditeľ školy

 

Príloha: Informovaný súhlas s psychologickým  testovaním a so spracovaním osobných údajov

Návratka

Španielska sekcia (vzor pozvánky)

Vážení rodičia,

Vaša dcéra/syn      , nar.     , číselný kód    (pod ním bude zverejnený výsledok prijímacieho konania)

je pozvaná/ý na prijímaciu skúšku

do slovensko-španielskej sekcie Gymnázia bilingválneho, Ul. T. Ružičku 3 v Žiline, ktorá sa uskutoční 05. mája/12. mája 2021 v budove školy.

Z ministerského Usmernenia pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 (aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021) vyplýva, že

 1. a) do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo majú výnimku z preukázania sa negatívnym výsledkom testu,
 2. b) rodičia do budovy školy nevstupujú,
 3. c) pred vstupom do budovy školy bude zmeraná teplota žiakom. V prípade zvýšenej teploty, prejavov akútneho respiračného ochorenia, karanténnych opatreniach, budú informovaní o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok,
 4. d) v priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,
 5. e) každý žiak používa vlastné písacie potreby.

Vopred ďakujeme za dodržanie stanovených pravidiel. Veríme, že spoločne zvládneme celý priebeh hlavne v bezpečí a zdraví.

 

Harmonogram prijímacej skúšky:

07,30 – 08,05 – príchod uchádzačov do budovy školy a do učební podľa zadelenia do skupiny

08,05 – 08,20 – prezentácia uchádzačov v triedach

08,20 – 10,15 – vypísanie kódovacieho štítka, príprava na testovanie, psychologický test.

 

Uchádzač na prijímacej skúške bude potrebovať pero píšuce modro (odporúčame aj náhradné).

Pred konaním prijímacej skúšky v pridelenej učebni uchádzač:

 • odovzdá poverenému zamestnancovi školy vyplnenú návratku informovaného súhlasu (zaslaný v tejto zásielke). Upozorňujeme, že bez podpísanej návratky zákonným zástupcom nie je možné, aby žiak vykonal psychologické testy,
 • vyplní kódovací lístok, na ktorý napíše aj telefónny kontakt na zákonného zástupcu  za účelom poskytnutia informácií o uvoľnení miesta medzi prijatými uchádzačmi.

V prípade uvoľneného miesta budú zákonní zástupcovia, ktorí podali odvolanie proti neprijatiu, kontaktovaní v poradí, v akom sa žiak umiestnil v prijímacom konaní.

Najneskôr do ukončenia prijímacej skúšky je možné:

 • predložiť kópiu diplomu overenú riaditeľom základnej školy za súťaže, za ktoré v súlade s kritériami pre prijímacie konanie môže uchádzač získať body,
 • predložiť lekárske potvrdenie uchádzača so zníženou pracovnou schopnosťou.

 

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené 17. mája 2021 na dverách budovy školy o 10,00 hod. a na webovej stránke www.gbza.eu o 14,00 hod. Z dôvodu ochrany osobných údajov tieto výsledky nebudú zverejnené pod menom uchádzača, ale pod prideleným kódom, ktorý máte napísaný v prvom riadku tejto pozvánky.

Rozhodnutie o výsledku prijímacej skúšky bude dňa 17. mája 2021 zaslané doporučene do vlastných rúk na adresu zákonného zástupcu uvedeného v prihláške na strednú školu.

 

Mgr. Viktor Tanító

riaditeľ školy

 

Príloha: Informovaný súhlas s psychologickým  testovaním a so spracovaním osobných údajov

Návratka

Francúzska sekcia