ORGANIZÁCIA ŠKOLSKEJ AKCIE

I. Prerokovanie v PK a zápis do plánu práce školy

Po prerokovaní v PK na návrh vedúceho bude školská akcia zapísaná do plánu práce školy po prerokovaní pedagogickou radou.

Školské akcie slúžia na podporu VV procesu, preto musia byť s ním priamo prepojené.

Pri návrhu musí byť vopred dohodnuté finančné krytie zamestnancov – cestovné, diéty, ubytovanie, príplatky/nadčasy/odmeny.

II. Ak akcia nie je v pláne práce školy - prerokovanie plánovanej akcie s riaditeľom školy

Školská akcia by mala dopĺňať a rozvíjať ŠVP. Pri rokovaní je potrebné dohodnúť finančné krytie akcie – cestovné, ubytovanie, diéty, prípratky/nadčasy/odmeny.

III. Organizačné zabezpečenie

Je možné vypracovať samostatne lebo v spoluprácii so zástupcom školy (trvá to približne 10 minút – p. Milo).

Tlačivo je prístupné na webovej stránke (TLAĆIVÁ), obsahuje zabezpečenie, poučenie žiakov a v prípade neplnoletých žiakov súhlas zákonného zástupcu. Prílohou je program podujatia.

Odovzdať by sa malo pred odchodom na akciu.

IV. Cestovný príkaz

Vybavuje sa na sekretariáte školy (p. Prudovičová).

Cez cestovný príkaz sa preplácajú diéty, cestovné, ubytovanie. Zároveň je dokladom o realizovaní pracovnej cesty.

Po realizovaní pracovnej cesty sa vyúčtuje čo najskôr.

V. Nadčasy/odmeny

Pred (ak je to možné), alebo hneď po uskutočnení akcie sa prerokujú nadčasy, príplatky (soboty, nedeľa, sviatok, noc – zástupca), odmeny (riaditeľ) s vedením školy.

VI. Evaluácia a diseminácia

Každá akcia školy by mala byť zhodnotená v PK, kde sa rozhodne aj o návrhu v jej pokračovaní.

Článok (stačí jednoduchá správa s fotografiou) sa uverejní na webstránke školy.