Vitajte na našej škole

+421 41 7645568

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina 010 01

IČO: 36148563
DIČ: 2021516827
PIC: 947279109

E-mailová adresa:

gbza@gbza.eu

riaditel@gbza.eu

Pracovná doba:

 • Pon-Pia 7:30 - 15:00

VEDENIE ŠKOLY

Mgr. Viktor Tanító
Riaditeľ školy

0905 848 008
riaditel@gbza.eu

Mgr. Patrícia Tunčerová
Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť

0908 912 279
patricia.tuncerova@gbza.eu

Mgr. Imrich Milo
Zástupca pre technicko - ekonomickú činnosť

0905 867 911
imrich.milo@gbza.eu

Aktuálne úlohy

 • zabezpečenie PZS podľa zmeny legislatívy (výber a uzavretie mandátnej zmluvy)
 • zabezpečenie pravidelných kontrol na úseku BOZ a PO podľa platnej legislatívy (Ročná kontrola EPS, Ročná kontrola prenosných hasiacich prístrojov, Ročná kontrola hydrantov, Tlaková skúška hadíc, Tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov)
 • kontrola evidencie úrazov a administrácia registrovaných školských úrazov
 • zozbieranie podkladov k výplatám a ich sumarizácia
 • príprava podkladov k výberu kamerového bezpečnostného systému
 • administratívna podpora pre organizáciu krajského kola OFJ
 • administratívna podpora pre organizáciu aktuálnych školských akcií
 • príprava konferencie ZAMUN (alokácie, hotelové ubytovanie, transfery, komunikácia)
 • pomoc pri administrácií školského informačného systému (Edupage, aSc AGENDA)
 • webmastering stránky GBZA
 • ŽilinaMUN – supervízor jednotlivých tímov, alokácie, komunikácia s delegáciami, webmastering, všeobecná organizačná podpora pre všetky tímy
 • MUN – príprava a administratívna podpora
 • zabezpečenie poistenia podľa aktuálnych potrieb (zahraničie, lyžiarsky výcvik, a pod.)

Pedagogickí zamestnanci

Silvia Amato – francúzsky jazyk a literatúra
Mgr. Martin Benikovský, PhD – slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Beňušová Mária – geografia – biológia, výchovná poradkyňa
Berquin Aldrick Jean Rene – francúzsky jazyk, geografia
Florian Coheur – francúzsky jazyk a literatúra
Mgr. Cvičková Ľudmila – anglický jazyk – geografia, koordinátorka SOČ
PaedDr. Čurgalyová Mária – španielsky jazyk – etická výchova
Mgr. Díriová Martina – slovenský jazyk a literatúra – dejepis, vedúca predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra
Fermín Domínguez Santana, PhD – španielsky jazyk a literatúra
Mgr. Ferko Juraj – dejepis – filozofia
Mgr. Furmanová Silvia – španielsky jazyk a literatúra – politológia: európske štúdiá
Mgr. Gambošová Jana – španielsky jazyk – anglický jazyk, vedúca predmetovej komisie španielsky jazyk a literatúra
Luis Gil Guerra – matematika – fyzika, koordinátor fyziky
Carlos González-Espressati García-Medall, PhD – španielsky jazyk a literatúra
Mgr. Hladká Elena – biológia – chémia, koordinátorka environmentálnej výchovy
Mgr. Holešová Janka – matematika – deskriptívna geometria, informatika
Mgr. Horecká Ivana – slovenský jazyk a literatúra – filozofia
Mgr. Hrúzová Lucia – anglický jazyk – španielský jazyk, vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov ANJ, NEJ, RUJ
Mgr. Kavecká Jana – matematika – biológia, vedúca predmetovej komisie matematiky a informatiky
Mgr. Kubinec Róbert – matematika – fyzika
Mgr. Kutliková Dagmar – telesná a športová výchova
Mgr. Eva Ladňáková – biológia
Ing. Margetín Peter – informatika
Mgr. Markušová Dana – francúzsky jazyk – dejepis
Mgr. Matuščinová Ivana – francúzsky jazyk a literatúra – psychológia, vedúca predmetovej komisie francúzskeho jazyka a literatúry
Mgr. Matuška Marek – fyzika – chémia, koordinátor prevencie
Mgr. Mládenková Janka – anglický jazyk – slovenský jazyk, koordinátor medzinárodných aktivít
Mgr. Milo Imrich – anglický jazyk – dejepis – geografia
Luis Muňoz Almazán – španielsky jazyk a literatúra
Li.The Petrek Radovan – náboženská výchova
Mgr. Pospěchová Jarmila – francúzsky jazyk – nemecký jazyk – anglický jazyk
Mgr. Rašovcová Zuzana – francúzsky jazyk a literatúra – biológia, vedúca predmetovej komisie fyziky, chémie a biológie
Mgr. Zuzana Sališová – francúzsky jazyk a literatúra
Mgr. Šúleková Stanislava – anglický jazyk – biológia
Mgr. Tanító Viktor – slovenský jazyk a literatúra – dejepis – filozofia, koordinátor ŠkVP
Alexis Torres Domínguez – biológia – chémia, koordinátor chémie
Mgr. Tunčerová Patrícia – španielsky jazyk – nemecký jazyk
Mgr. Vanková Gabriela – francúzsky jazyk – ruský jazyk
Mgr. Vlasák Karel – telesná a športová výchova, vedúci predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy
Claude Willer – matematika – fyzika

Nepedagogickí zamestnanci

Koordinátor medzinárodných aktivít: Mgr. Janka Mládenková
Email:janka.mladenkova@gbza.eu

Hospodárka: Ing. Margita Kamenišťáková
Email: margita.kamenistakova@gbza.eu
Telefón: 0915958982

Administratíva, PAM: Ing. Zuzana Kovačiková
Email: pam@gbza.eu
Telefón: 041/7645568

Sekretariát: Bc. Michaela Prudovičová
Email: gbza@gbza.eu
Telefón: 041/7645568

Správca počítačovej siete: Ing. Peter Margetín
Email: peter.margetin@gbza.eu

Školský psychológ: Klaudia Tabačková, PhD
Email: psycholog@gbza.eu

Školník: Peter Záň

Informátorka: Helena Krištofíková

Upratovačky: Viera Hrošovská, Alena Štefková, Anna Kytová

Otázky a pripomienky