Mgr. Mládenková Janka

koordinátorka certifikovaných meraní

MATURITA 2021

Maturitná skúška v GBZA sa riadi vykonávacím protokolom medzinárodných zmlúv a slovenskou legislatívou (školský zákon a vyhláška o ukončovaní štúdia na SŠ) a aktuálne vzhľadom na epidemiologickú situáciu aj rozhodnutiami ministra a pokynmi RÚZV.

Externá časť (EČ) maturitnej skúšky sa konať nebude!
(na základe rozhodnutia ministra zo 4. 1. 2021)

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021.
(Konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.)

Predbežne:
13. apríl 2021 slovenský jazyk a literatúra (utorok)
14. apríl 2021 anglický jazyk (streda)

Termín konania PFIČ z FJL a ŠJLK ešte potvrdí aj zahraničný partner, predbežne:
15. alebo 16. apríla 2021 francúzsky jazyk a literatúra, španielsky jazyk, literatúra a kultúra

Ústna forma internej časti:
24. – 28. máj 2021 – 5.ročník + 4. ročník SJL

Pôvodné informácie