Mgr. Mládenková Janka

koordinátorka medzinárodných aktivít, koordinátorka certifikovaných meraní

MATURITA 2020 (pôvodne znenie aktuálne pred uzavretím škôl)

Základné informácie

MATURITA 2020

Maturitná skúška v GBZA sa riadi vykonávacím protokolom medzinárodných zmlúv a slovenskou legislatívou (školský zákon a vyhláška o ukončovaní štúdia na SŠ).

Termíny externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ
MS):

17. marec 2020 slovenský jazyk a literatúra (utorok)
18. marec 2020 anglický jazyk (streda)
19. marec 2020 matematika EČ v SJL (štvrtok)

31. marec 2020 PFIČ z francúzskeho jazyka a literatúry a španielskeho jazyka, literatúry a kultúry

15. apríl 2020 matematika vo francúzskom jazyku

Ústna forma internej časti:
11. – 14. máj 2020 – 5.ročník + 4. ročník SJL

Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk v časti MATURITA a u vyučujúcich daného
predmetu.