Aktivity počas školského roka:

 • možnosť zapojiť sa do súťaží napr. Matematická olympiáda a Informatická olympiáda, Matematický klokan, Matematický B-Deň, IMMC či rôznych korešpondenčných seminárov
 • možnosť zapojiť sa do súťaže SOČ v odboroch Matematika, fyzika či Informatika a spracovať s podporou vyučujúcich zaujímavú tému zo spomenutých ťažkých ale  veľmi využiteľných a zaujímavých oblastí
 • možnosť konzultovať svoje matematické problémy s jednotlivými vyučujúcimi počas celého školského roka pravidelne alebo podľa potreby mimo vyučovacích hodín
 • možnosť získať užitočné vedomosti nad rámec stredoškolskej matematiky na krúžku diferenciálneho počtu, ktorý je dobrou voľbou najmä pre študentov uvažujúcich o štúdiu technických vied
 • možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepšiu fotografiu s matematickým motívom organizovanú našim španielskym matematikárom Luisom Gilom
 • možnosť pravidelne sa pripravovať na maturitnú skúšku z matematiky vo francúzskom či španielskom jazyku pod vedením lektorov Clauda Willera a Luisa Gila

 

Ciele vyučovania:

Matematika

 • rozvíjanie matematického myslenia a prijatie myšlienky dôležitosti a opodstatnenosti matematiky v bežnom živote
 • vytvorenie pozitívneho vzťahu k tomuto predmetu, a tým nájsť aj spôsob ako ho ľahšie zvládnuť
 • kladenie dôrazu na výber praktických úloh – využiteľných v bežnom živote
 • vytváranie pozitívnych návykov pri vyhľadávaní zdrojov pre štúdium a samoštúdium

Informatika

 • budovanie informatickej kultúry a pozitívneho postoja k spracovaniu informácií
 • rozvíjanie logického a algoritmického myslenia
 • rozvíjanie kooperácie a komunikácie
 • rešpektovanie právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov
 • rozvoj zručností pri práci s rôznymi typmi softvérov a aplikačných programov

Ekonomika

 • poznanie a pochopenie základných ekonomických pojmov, súvislostí a dejinných smerov
 • nachádzanie prepojenia teoretických poznatkov s ich využiteľnosťou v praxi